34 190 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VERMEIJ

Ontvangen 15 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel V, onderdeel B, wordt «ten minste € 100.000.000» vervangen door: ten minste € 200.000.000.

Toelichting

Met dit amendement wordt de meldingsplicht voor fuserende pensioenfondsen beperkt. In het voorstel van wet was geregeld dat als één van de twee fuserende pensioenfondsen minder dan 100 miljoen euro aan premie-inkomsten heeft, er geen meldingsplicht is bij de ACM. Dit amendement legt de grens bij minder dan 200 miljoen euro, waardoor er minder pensioenfondsen zijn die boven deze drempel uitkomen. De drempel voor de gezamenlijke premie-inkomsten blijft zoals in het wetsvoorstel 500 miljoen euro.

De indieners willen het in de pensioensector noodzakelijke proces van consolidatie en fusie een impuls geven. Kostenbeheersing en professionalisering vereisen in deze sector dat gekomen wordt tot een kleiner aantal pensioenfondsen. Daarbij geldt dat er in de pensioensector geen sprake is van een volledige vrije markt, omdat de deelnemers nu eenmaal vastzitten aan een bepaald pensioenfonds. Er zijn wel mededingingseffecten voor de toeleveranciers van de pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen verkrijgen een grotere inkoopmacht, maar deze inkoopmacht is in beginsel in het voordeel van de deelnemers, die daarvan dus geen negatieve gevolgen zullen ondervinden. De fusietoets leidt wel tot hoge kosten (45.000 euro) en een tijdsverloop van enkele maanden. Al met al is een beperktere fusietoets op zijn plaats voor pensioenfondsen dan in reguliere gevallen.

Mei Li Vos Vermeij

Naar boven