34 000 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015

Nr. 10 HERDRUK1 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 oktober 2014

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2015 (Kamerstukken II, 2014/2015, 34 000 B, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (Bedragen x € 1.000).

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2015

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2015

De totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Toelichting

Het kabinet heeft besloten om voor 2015 incidenteel € 40 miljoen extra toe te voegen aan de decentralisatie-uitkering huishoudelijke hulp toelage zodat gemeenten extra ruimte hebben om plannen in te dienen met als doel het behoud van arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp sector. Dit besluit is nader toegelicht in een gezamenlijke brief van de Minister van SZW en de Staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 29 282, nr. 205).

De overheveling van middelen van de decentralisatie-uitkering Beeldende kunst en vormgeving naar de algemene uitkering wordt met twee jaar vertraging doorgevoerd. Reacties van gemeenten en vanuit de cultuursector zijn aanleiding voor deze aanpassing. De Kamer is hierover geïnformeerd door de Minister van OCW per brief van 28 augustus 2014 (Kamerstukken II, 2013/2014, 32 820, nr. 112). Dit betreft een verschuiving van middelen binnen het gemeentefonds.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

I.v.m. het herstel van een omissie in de opmaak van de tabel.

Naar boven