33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een Minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS

Ontvangen 15 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Da, wordt in artikel 2.5 «Onze Minister wie het aangaat en Onze Minister kunnen gezamenlijk bij ministeriele regeling, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, voor een of meer functies van topfunctionarissen bij een rechtspersoon of instelling een maximum vaststellen» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor een of meer functies van topfunctionarissen bij een rechtspersoon of instelling een maximum worden vastgesteld.

II

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een artikel» vervangen door: worden twee artikelen.

2. Na artikel 7.4a wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 7.4b

De voordracht voor een krachtens artikel 2.5 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt de controle van de Kamer bij de mogelijkheid die in de wet wordt geboden om niet alleen voor individuele (kandidaat-)functionarissen een uitzondering te maken, maar ook bij vacatures voor bepaalde functies bij bepaalde instellingen een uitzondering toe te staan. In de derde nota van wijziging wordt dit mogelijk gemaakt middels een ministeriële regeling. Middels dit amendement wordt de regeling vervangen door een algemene maatregel van bestuur inclusief een zogenoemde voorhangprocedure. Daardoor zal een voorstel voor een uitzondering voorgelegd worden bij de Raad van State en is de Kamer in de gelegenheid haar controlerende taak uit te oefenen.

Segers

Naar boven