33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een Minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 14 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 2.1, vierde lid, vervalt de zinsnede: in een periode van achttien maanden voor meer dan zes maanden.

II

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

In artikel 3.1, vijfde lid, vervalt de zinsnede: in een periode van achttien maanden voor meer dan zes maanden.

III

Artikel I, onderdeel J, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de maximumbezoldiging van interim-topfunctionarissen rechtstreeks bij wet geregeld, ongeacht of zij meer of minder dan twaalf maanden werkzaam zijn voor een rechtspersoon of instelling. De maximumbezoldiging van interim-topfunctionarissen die twaalf maanden of korter werkzaam zijn voor een rechtspersoon of instelling wordt derhalve niet meer bij algemene maatregel van bestuur geregeld, zoals de regering voorstelt. Het door de regering voorgestelde onderscheid tussen interim-topfunctionarissen en reguliere topfunctionarissen alsmede tussen interim-topfunctionarissen die korter of langer dan twaalf maanden voor een rechtspersoon of instelling werkzaam zijn, verdwijnt daarmee.

Van Raak

Naar boven