33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door:

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:.

2. De onderdelen 1 (oud), 2 en 3 worden geletterd a, b en c.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan onderdeel a wordt toegevoegd: of.

b. Onder verlettering van onderdeel c tot b, vervalt onderdeel b.

II

Artikel I, onderdeel W, komt te luiden:

W

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde, zesde, achtste en negende lid vervallen onder vernummering van het vijfde, zevende en tiende lid tot vierde, vijfde onderscheidenlijk zesde lid.

2. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 5. De documenten, bedoeld in het vierde lid, worden verstrekt binnen vier weken na de melding, bedoeld in artikel 44.

III

Artikel I, onderdeel X, komt te luiden:

X

Artikel 43, vierde en vijfde lid, vervalt.

IV

In artikel I, onderdeel Y, wordt de aanhef vervangen door: Artikel 44, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De belanghebbende heeft zich gemeld als zijn naam, adres en woonplaats bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zijn geregistreerd en hij in staat is gesteld zijn aanvraag in te dienen bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, als het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 41, eerste lid, of bij het college, als het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 41, tweede of derde lid.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:.

V

Na artikel I, onderdeel Y, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ya

In artikel 47b wordt «41, vierde, vijfde, achtste en tiende lid, 43, eerste, derde, vierde en vijfde lid,» vervangen door «41, vierde en zesde lid, 43, eerste en derde lid», en wordt «78x, eerste lid, onderdeel b,» vervangen door: 78x, onderdeel b.

VI

Na artikel I, onderdeel Z, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Za

In artikel 47d, derde lid, onderdeel a, wordt «artikel 41, vijfde en zevende lid, en artikel 43, vijfde lid» vervangen door: artikel 41, vierde en vijfde lid,.

VII

Na artikel I, onderdeel EE, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

EEa

In artikel 78t, vierde lid, wordt de zinsnede «, waarbij artikel 41, vierde tot en met negende lid, en artikel 43, vierde lid,» vervangen door:, waarbij artikel 41, vierde en vijfde lid,

VIII

Na artikel I, onderdeel FF, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

FFa

In artikel 78x vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

IX

Na artikel XV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVa

In artikel 3, zesde lid, van de Wet participatiebudget vervalt «of b».

Toelichting

Dit amendement schrapt de zoektermijn van vier weken voor personen die zich melden bij het UWV voor een uitkering. Dit amendement strekt ertoe dat personen direct na melding bij het UWV aanspraak kunnen maken op een inkomensvoorziening in de vorm van een uitkering, mits zij aan de geldende voorwaarden voldoen. De uitkeringsgerechtigde blijft uiteraard verplicht om de mogelijkheden voor werk te onderzoeken. Indiener beoogt met dit amendement grotere problemen als gevolg van werkloosheid zoals schulden en dak- en thuisloosheid te voorkomen, alsmede noodzakelijke begeleiding naar werk en inkomen zo snel mogelijk aan te laten vangen.

Karabulut

Naar boven