33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder 2 vervalt de zinsnede: en wordt toegevoegd: en.

2. Onder 3 komt de aanhef te luiden: Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:.

3. Onder 3 wordt onder vervanging van de punt aan het slot door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. vergoedt bij een verhuizing als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdelen c en d, alle redelijkerwijs door de belanghebbende gemaakte verhuiskosten.

III

Aan artikel I, onderdeel D, onder 1, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. het vaststellen van de vergoeding, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d.

Toelichting

Dit amendement regelt dat belanghebbende die een verplichting tot verhuizing krijgt opgelegd om een baan te aanvaarden of te behouden, een verhuiskostenvergoeding ontvangt. Zodat belanghebbende geen financieel nadeel ondervindt en/of over voldoende middelen beschikt om aan de opgelegde verplichting te kunnen voldoen. Te denken valt aan de kosten van een verhuisbedrijf of te maken inrichtingskosten.

Karabulut

Naar boven