33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

Nr. 12 BRIEF VAN HET LID VAN OOSTEN

Ontvangen 10 juni 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat de behandeling van dit voorstel van wet, na het vertrek van het lid Van der Steur uit de Kamer, door geen der leden van de fractie zal worden voortgezet, aangezien de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen. In verband hiermee neem ik het voorstel van wet over en trek ik het voorstel hierbij in.

Van Oosten

Naar boven