33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 december 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen C, D en F vervalt telkens: op basis van een mediationovereenkomst als bedoeld in artikel 424a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. In onderdeel C wordt aan artikel 7:3a een lid toegevoegd, luidende:

4. Dit artikel is niet van toepassing op aanvragen, voorgenomen beslissingen en beslissingen op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

3. Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «Artikel 7:10, vierde lid,» vervangen door: Artikel 7:10.

b. De onderdelen 1 tot en met 3 worden geletterd a tot en met c.

c. Onder de aanhef wordt ingevoegd:

1. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:.

d. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. Het vierde lid, onderdeel d, is niet van toepassing op aanvragen, voorgenomen beslissingen en beslissingen op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

B

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef van het artikel komt te luiden: De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Onder de aanhef wordt de aanduiding «A» geplaatst.

3. Onderdeel A (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor de tekst wordt een aanhef geplaatst, luidende: Vóór hoofdstuk V wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

b. In artikel 22h:

1°. wordt de definitie van interne registermediator vervangen door:

interne mediator: een mediator die werkzaam is bij de belastingdienst;

2°. komt de definitie van mediation te luiden:

mediation: het in gezamenlijke opdracht van partijen op grond van een mediationovereenkomst door een onafhankelijke neutrale derde begeleid gestructureerd proces, dat als doel heeft partijen in onderling overleg weloverwogen de door hen gedeelde norm te laten vinden of hervinden waar die ontbreekt, terwijl daar bij partijen wel behoefte aan is.

c. In artikel 22i, tweede lid, wordt «een interne registermediator» vervangen door: een interne mediator.

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

In artikel 29 wordt na « 8:41a,» ingevoegd: 8:41b,.

C

Na artikel V worden vier artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Va

In artikel 49, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt «is hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: zijn de hoofdstukken IVc en V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

ARTIKEL Vb

1. Indien het bij geleidende brief van 9 september 2013 ingediende voorstel van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) (33 722) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt artikel II van deze wet als volgt gewijzigd:

a. In artikel 22h wordt de definitie van interne mediator vervangen door

interne registermediator: een registermediator als bedoeld in artikel 1 van de Wet registermediator, die werkzaam is bij de belastingdienst;.

b. In artikel 22i wordt «een interne mediator» vervangen door: een interne registermediator.

2. Indien het bij geleidende brief van 9 september 2013 ingediende voorstel van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) (33 722) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt de Algemene wet inzake rijksbelastingen als volgt gewijzigd:

a. In artikel 22h wordt de definitie van interne mediator vervangen door:

interne registermediator: een registermediator als bedoeld in artikel 1 van de Wet registermediator, die werkzaam is bij de belastingdienst.

b. In artikel 22i wordt «een interne mediator» vervangen door: een interne registermediator.

ARTIKEL Vc

1. Indien het bij geleidende brief van 9 september 2013 ingediende voorstel van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht) (33 723) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, komt in artikel II van deze wet in artikel 22h de definitie van mediation te luiden:

mediation: mediation op basis van een mediationovereenkomst als bedoeld in artikel 424a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien het bij geleidende brief van 9 september 2013 ingediende voorstel van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht) (33 723) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking is getreden of treedt dan deze wet, komt in artikel 22h van de Algemene wet inzake rijksbelastingen de definitie van mediation te luiden:

mediation: mediation op basis van een mediationovereenkomst als bedoeld in artikel 424a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL Vd

Onze Minister zendt binnen vijf jaren na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Deze wijzigingen hebben met name tot doel erin te voorzien dat de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht in voorkomend geval los kan worden gezien van de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht. Deze aanpassing is aangekondigd in de nota naar aanleiding van het verslag bij de wetsvoorstellen. Vóór doorvoering van deze nota van wijziging was er een inherent verband tussen beide wetten, doordat met de definitie van het begrip «mediationovereenkomst» in de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht werd verwezen naar de omschrijving van dat begrip in het met de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht in te voeren nieuwe artikel 424a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wanneer zowel de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht als de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht tot stand zijn gekomen, ligt het voor de hand de onderlinge verbanden tussen beide wettelijke regelingen weer wel te leggen. Daarop ziet de samenloopbepaling, opgenomen in het met deze nota van wijziging ingevoerde nieuwe artikel Vc van de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht.

Met de invoering van het nieuwe artikel Vd wordt voorzien in een evaluatiebepaling, die gelijkluidend is aan de evaluatiebepalingen van de Wet registermediator en de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht.

Van der Steur

Naar boven