33 707 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID GRAUS

Ontvangen 29 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt ten hoogste eenmaal per jaar met ten hoogste de ontwikkeling van de consumentenprijsindex, voor zover de ontwikkeling een verhoging ten opzichte van het voorgaande jaar betreft, verhoogd.

Toelichting

Het speelveld (betrokken partijen) heeft laten weten dat wanneer zij inkomstenderving ondervinden van het «betalen per minuut», zij simpelweg de tarieven omhoog zullen gooien. Hiermee compenseren zij het verlies.

Het voordeel voor de automobilisten is wordt daarmee gereduceerd tot nul. Om te voorkomen dat dit wetsvoorstel een lege huls wordt, wil de indiener dat de mogelijkheid om de tarieven te verhogen aan banden wordt gelegd. Een stijging die inflatiegewijs gebonden is, is daarom redelijk.

Graus

Naar boven