33 685 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OOSTEN EN RECOURT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat witwassen een ernstig misdrijf is dat fel moet worden bestreden;

overwegende dat recente uitspraken van de Hoge Raad mogelijk een probleem met de witwaswetgeving hebben aangetoond;

overwegende dat het voor het ontnemen van criminele winsten noodzakelijk is dat de witwaswetgeving eenduidig is en geen onnodige belemmeringen opwerpt;

roept de regering op, de gerezen problematiek op te pakken, de witwaswetgeving aan te passen en een wetsvoorstel ten spoedigste, doch uiterlijk voorjaar 2015, aan de Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Recourt

Naar boven