33 605 IIA Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012

Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE STATEN-GENERAAL (IIA)

Aangeboden 15 mei 2013

Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000)

Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000)

INHOUDSOPGAVE

   

blz.

     

A.

Algemeen

6

 

1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

6

 

2. Leeswijzer

9

     

B.

Beleidsverslag

10

 

1. Beleidsartikelen

10

 

2. Niet-beleidsartikel

20

 

3. Bedrijfsvoeringsparagraaf

21

     

C.

Jaarrekening

23

 

1. De verantwoordingsstaat

23

 

2. De saldibalans

24

A. ALGEMEEN

1. AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING

AAN de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Hierbij bied ik het jaarverslag met betrekking tot de begroting van de Staten-Generaal (IIA) over het jaar 2012 aan.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties decharge te verlenen over het in het jaar 2012 gevoerde financiële beheer.

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:

 • a. het gevoerde financieel en materieelbeheer;

 • b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;

 • c. de financiële informatie in het jaarverslag;

 • d. de betrokken saldibalans;

 • e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;

 • f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

 • a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2012;

 • b. het voorstel van de slotwet over het jaar 2012 die met het onderhavige jaarverslag samenhangt;

 • c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2012 met betrekking tot de onderzoeken van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;

 • d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2012 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2012, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2012 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De voorzitter van de Tweede Kamer,

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De voorzitter van de Eerste Kamer,

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de minister van Financiën.

2. LEESWIJZER

Opbouw Jaarverslag 2012

Het jaarverslag over 2012 bestaat conform de regelgeving uit de volgende delen:

 • A. het algemene deel met onder andere dechargeverlening;

 • B. de totaaltabel (IIA) budgettaire gevolgen van beleid;

 • C. de jaarrekening.

De paragraafindeling van de artikelen is als volgt:

 • 1. Algemene beleidsdoelstelling

 • 2. Speerpunten 2012

 • 3. Budgettaire gevolgen van beleid

 • 4. Operationele doelstellingen

De bedrijfsvoeringsparagraaf is onder een aparte paragraaf opgenomen.

Wat betreft de budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij opmerkelijke verschillen (boven € 0,5 mln.) tussen de oorspronkelijke vastgestelde begroting 2012 en de realisatie 2012.

Rechtmatigheid

In 2012 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid op hoofdstukniveau niet overschreden en is er sprake van een getrouw beeld. Een toelichting op de rechtmatigheid per College is te vinden in de bedrijfsvoeringsparagraaf.

Groeiparagraaf

Er zijn dit jaar geen nieuwe ontwikkelingen voor de groeiparagraaf te melden.

B. BELEIDSVERSLAG

1. DE BELEIDSARTIKELEN

ARTIKEL 1: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE KAMER

1. Algemene beleidsdoelstelling

De hoofdtaak van de Eerste Kamer is dat zij aan het eind van het wetgevende proces een totaaloordeel velt over een wetsvoorstel. De Kamer pleegt de ter afhandeling aan haar voorgelegde wetsvoorstellen te toetsen aan een aantal kwaliteitscriteria die grofweg aangeduid kunnen worden als: rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De Eerste Kamer heeft ook de taak de regering te controleren, een taak die veelal in samenhang met de beoordeling van wetsvoorstellen wordt uitgeoefend. Naast wetgeving beoordeelt de Kamer ook verdragen en andere regelgeving (voorgehangen algemene maatregelen van bestuur).

De Eerste Kamer opereert niet alleen in een nationale, maar ook in een internationale context. Zij besteedt in ruime mate aandacht aan internationale en in het bijzonder Europese ontwikkelingen en de doorwerking van Europese regelgeving in de nationale regelgeving. De opportuniteit van voorgenomen Europese wetgeving heeft de afgelopen jaren binnen de Europese Unie versterkte aandacht gekregen van nationale parlementen, ook van het Nederlandse en daarbinnen ook in het bijzonder van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer vervult voorts, als integraal onderdeel van het parlementaire werk, een actieve rol in parlementaire assemblees van internationale organisaties en interparlementaire vergaderingen in EU-verband. Daarnaast onderhoudt de Kamer vele diplomatieke contacten. Jaarlijks organiseert de Eerste Kamer de verenigde vergadering van de Staten-Generaal.

2. Externe factoren

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. De mede -actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het staatshoofd, respectievelijk de Ministerraad, Raad van State en de Tweede Kamer.

De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste- en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

Risico’s

Omdat de Eerste Kamer in het wetgevingproces de laatste schakel in de keten vormt, is haar taakuitvoering afhankelijk van het aanbod van wetsvoorstellen, en van de kwaliteit van het werk dat door de voorafgaande actoren is verricht.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

9.371

10.430

10.792

11.017

11.632

11.278

354

                 

Uitgaven:

9.452

10.677

10.816

11.026

11.701

11.278

423

                 

1.1

Apparaat

5.554

6.662

6.628

6.878

7.504

6.911

593

1.2

Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer

3.856

3.973

4.122

4.144

4.149

4.300

– 151

1.3

Verenigde Vergadering

42

42

66

4

48

67

– 19

                 
 

Ontvangsten

123

85

76

139

93

79

14

Financiële toelichting

Apparaat is overschreden door hogere wachtgeldkosten, duurder drukwerk officiële publicaties en hogere onderhouds- en vervangingskosten installaties, kleine inventaris en kantoorautomatisering.

4. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling

Activiteiten 2012

Verdere ontwikkeling van wetgevingsdossiers

Scholing van beleidsmedewerkers en informatiespecialisten

Versterking van de informatievoorziening

Verdere verbetering van de Eerste Kamerwebsite

Doorontwikkelen proactief mailsysteem voor doelgroepen

Doorontwikkeling educatieve website «Derde Kamer» (in samenwerking en co- financiering met de Tweede Kamer)

Vergroten van de toegankelijkheid van het Eerste Kamergebouw

Verdere uitbreiding van de openstelling voor publiek

Aanpassen van het beveiligingsniveau aan de huidige normen

Versterking van de ICT – voorzieningen

Upgraden ICT – infrastructuur

ARTIKEL 2: UITGAVEN TEN BEHOEVE VAN LEDEN EN OUD-LEDEN TWEEDE KAMER, ALSMEDE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. Algemene beleidsdoelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

2. Speerpunten 2012
2a. Zorg dragen voor uitbetalingen i.v.m. wettelijke regelingen

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594) en de Wet schadeloosstelling leden Europees Parlement (Stb. 1979, 379) zorg voor de uitgaven uit hoofde van:

 • schadeloosstelling leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

 • reis- en overige kostenvergoedingen leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

 • wachtgelden oud-leden Tweede Kamer (artikel 2.2);

 • pensioenen oud-leden en hun nabestaanden (artikel 2.2);

 • schadeloosstelling Nederlandse leden van het Europees Parlement die er na de laatste verkiezingen voor gekozen hebben betaald te willen blijven worden door de Tweede Kamer (artikel 2.3).

2b. Facilitering outplacement

Er zijn 4 oud-leden nog bemiddeld door de Tweede Kamer, kosten € 0,053 mln. Nieuwe gevallen van outplacement lopen via Loyalis.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europese Parlement
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

31.677

31.549

34.465

32.425

33.982

34.123

– 141

                 

Uitgaven:

31.678

31.549

34.458

32.431

33.982

34.123

– 141

                 

2.1

Schadeloosstelling

20.232

21.476

21.909

22.166

22.107

21.504

603

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.016

8.622

10.956

10.071

11.683

10.133

1.550

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariërs

2.430

1.451

1.593

194

192

2.486

– 2.294

                 
 

Ontvangsten

351

195

100

51

62

86

– 24

Financiële toelichting

Op artikelniveau komt het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie voor rekening van het onderdeel pensioenen en wachtgelden. Door de niet geplande verkiezingen in 2012 is er in dat jaar een groter beroep gedaan op, met name, de wachtgelden dan in een niet-verkiezingsjaar.

Bij de nieuwe zittingsperiode van het Europarlement in 2011 hebben de Nederlandse leden de keuze gekregen zich te laten betalen via het Europarlement of via de Tweede Kamer. Bijna alle leden (op 2 na) hebben gekozen voor betaling via het Europarlement. Dit verklaart de lagere uitgaven aan de schadeloosstelling Europarlementariërs vanaf 2011.

Stijgende reeks pensioenen en wachtgelden: de uitgaven zijn afhankelijk van het aantal uitkeringsgerechtigde oud-leden. Deze zijn toegenomen door de verkiezingen in 2010 en 2012 van 57 naar 89 wachtgelders. Ook de pensioengerechtigden zijn gestegen van 381 naar 433.

4. Operationele doelstellingen

Kengetallen

Tabel 2.1 Gemiddelde uitgaven per lid
(in € 1.000)
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1. schadeloosstelling

20 661

20 232

21 476

21 909

22 166

22 107

gemiddeld per lid TK

138

135

143

146

148

147

2. pensioenen en wachtgelden

11 996

9 016

8 622

10 956

10 071

11 684

totaal 2 en 3

32 657

29 248

30 098

32 865

32 237

33 791

gemiddeld per lid TK

218

195

201

219

215

225

3. schadeloosstelling leden Europarlement

2 362

2 429

1 451

1 593

194

192

gemiddeld per lid EP

87

90

54

59

97

96

ARTIKEL 3: WETGEVING EN CONTROLE TWEEDE KAMER

1. Algemene beleidsdoelstelling

Taak van de Tweede Kamer

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken, het controleren van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de grondwetsartikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetgeving), 105 (begrotingen), 137 en 138 (Grondwetgeving) en enkele andere grondwets- en wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer heeft als missie het ondersteunen van het constitutioneel proces. De ambtelijke organisatie wil dit verder versterken door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden en de fractie organisatie in alle facetten van het werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteit, zoals door de Kamer bepaald, is daarbij leidend voor de ambtelijke organisatie. Het constitutioneel proces in de Tweede Kamer kenmerkt zich door een van jaar tot jaar toenemende complexiteit. Het aantal te behandelen onderwerpen neemt toe, de diepgang en omvang van de te beoordelen informatie wordt groter en de belangstelling vanuit de media en van de kant van belanghebbenden zorgen voor een toegenomen tijdsklem. Daarmee stijgt eveneens de druk op de Kamerleden en de ondersteunende functies. Zowel het aantal plenaire vergaderingen als het aantal commissievergaderingen vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. Het aantal Kamervragen is in de periode 1987 tot en met 2009 zelfs ruim verdrievoudigd, van 963 in 1987 tot 3.164 in 2009. Het aantal moties is in dezelfde periode ruim verzesvoudigd. In 1987 werden er 387 moties ingediend en in 2009 2 616 (zie het rapport «de staat van de Tweede Kamer», bijlage bij de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2012, Kamerstukken II, 32 745 nr. 3).

2. Speerpunten 2012

Gegeven de algemene doelstelling worden jaarlijks accenten gelegd. De speerpunten voor 2012 waren:

 • uitvoeren aanbevelingen uit Parlementaire Zelfreflectie;

 • implementatie modernisering AV-faciliteiten;

 • verdere digitalisering van parlementaire informatie;

 • inrichten op ombuigingen.

De afgelopen jaren werden, ook in de keuze van de speerpunten, gekenmerkt door een verdere verbetering van de ondersteuning van leden door middel van (financiële) investeringen.

Uitvoering aanbevelingen uit Parlementaire Zelfreflectie

Het jaar 2012 heeft grotendeels in het teken gestaan van de verkiezingen op 12 september en de daaropvolgende periode van kabinetsformatie.

Niet alleen viel de vaststellingsprocedure in de tijd samen met het verkiezingsreces en de aansluitende formatieperiode, ook was een groot onderzoek van de agenda 2011 doorgelopen tot in 2012 (het zgn. spooronderzoek) en bleken twee onderzoeken van de agenda 2012 (ICT bij de overheid en Huizenprijzen) te zullen gaan doorlopen tot in 2013.

Formatie en regeerakkoord waren en zijn onderdeel van de parlementaire zelfreflectie. De «formatie 2012» heeft voor het eerst onder leiding van de Tweede Kamer plaatsgevonden. Het verloop van de formatie zal geëvalueerd worden.

Aan de in september aangetreden nieuwe Kamerleden zijn zowel zogenaamde stoomcursussen over met name het Reglement van Orde aangeboden als zogenaamde verdiepingscursussen over met name de parlementaire geschiedenis, Europa en de kennispositie van de Kamer, zoals dat ook gebeurd is in 2010. Hiermee is een van de aanbevelingen uit de zelfreflectie vast onderdeel geworden van het introductieprogramma voor nieuwe leden. Daarnaast ontvangen zij overigens reeds sinds jaren de door de staven van de Kamercommissies opgestelde introductiedossiers per beleidsterrein.

In het kader van de versterking van de kennispositie van de Kamer is begonnen met een pilot «samenwerking Kamer en wetenschap»; twee Kamercommissies kunnen, met gebruikmaking van instrumenten als een «virtuele desk», factsheets en verzoekonderzoeken, min of meer direct putten uit de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Ook is het gebruik van hoorzittingen en rondetafelgesprekken aan een onderzoek onderworpen, vooral om de voorbereiding van dergelijke vormen van informatievergaring te verbeteren. Beide instrumenten winnen zeer aan populariteit, maar de hoeveelheid vormt weer een bedreiging van de kwaliteit van voorbereiding. De aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen zullen met de Kamercommissies worden besproken.

Implementatie modernisering Audiovisuele faciliteiten

Het Audiovisuele (AV) Programma is in 2012 uitgevoerd in een hoger tempo dan gepland: het AV Programma loopt ruim een half jaar vóór op de oorspronkelijke planning.

De verouderde audiovisuele infrastructuur is compleet vernieuwd. Naast de vervanging van alle bekabeling en de inrichting van een centrale apparatuurruimte, is de plenaire zaal voorzien van nieuwe camera’s en een nieuwe regieruimte. Hierbij is het gehele systeem geschikt gemaakt voor High Definition (HD).

Naast de drie grote commissiezalen zijn nu nog vijf andere zalen voorzien van camera’s. Deze camera’s worden aangestuurd door de – ook vernieuwde – discussieinstallaties, en bieden allen HD-kwaliteit beeld. Nog acht andere zalen zijn voorzien van een standaard aansluitpunt voor ad-hoc gebruik van een mobiele regieset met camera’s.

Beeld en geluid van de debatten in alle zalen met camera’s worden live getoond op intranet en het interne kabel-TV-netwerk (binnen de gebouwen van de Tweede Kamer), op internet en ter beschikking gesteld van de omroepen. De toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van achteraf te bekijken plenaire debatten (Debat Gemist) is door middel van een vernieuwde website aanzienlijk toegenomen.

Verdere digitalisering van parlementaire informatie

Zoals aangekondigd was 2012 een jaar waarin veel zaken zijn voorbereid en de ontwikkeling daarvan is gestart. Zo is in 2012 een eerste versie van een gegevensmagazijn ontwikkeld, waarin informatie uit twee verschillende systemen (Parlis en VIP) bijeengebracht wordt en in samenhang doorzoekbaar is. Daarnaast is samenhang in informatie gecreëerd door inzet van Linked Data-technologie; een eerste proeve hiervan zijn de dynamische biopagina’s van de Kamerleden. Begin 2013 zullen meer resultaten van deze technologie zichtbaar worden in de vorm van overzichten van moties en amendementen. Voor het verslagleggingondersteunend systeem (VLOS) is veel werk verricht om versie 2.0 te realiseren. Begin 2013 wordt dit in gebruik genomen.

Een aantal websites van de Tweede Kamer en het intranet (Plein2) zijn omgezet naar een nieuw content management systeem (CMS). Dit CMS is open source. Ook is een nieuwe – op de gebruiker afgestemde – startpagina van Plein2 in gebruik genomen.

Om in de toekomst parlementaire informatie in samenhang op te kunnen vragen zijn de eerste stappen gezet voor de inrichting van een parlementair informatieportaal via Plein2. Voor www.tweedekamer.nl worden de laatste acties ondernomen om informatie uit Parlis aan de burger beschikbaar te stellen.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorpronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

87.963

90.100

101.236

104.889

98.521

93.995

4.526

                 

Uitgaven:

87.058

91.237

99.306

99.801

100.501

93.995

6.506

                 

3.1

Apparaat

61.553

64.918

67.408

66.862

69.926

65.724

4.202

3.2

Onderzoek en kennis

469

755

814

677

281

1.096

– 815

3.3

Drukwerk

2.821

3.075

3.814

3.042

3.689

3.026

663

3.4

Fractiekosten

21.747

22.186

27.040

27.959

25.597

23.715

1.882

3.5

Uitzending leden

468

303

230

176

334

434

– 100

3.6

Enquetes

     

1.085

673

0

673

                 
 

Ontvangsten

3.673

8.051

3.336

4.740

6.749

2.766

3.983

Financiële toelichting

De niet-geplande verkiezingen in 2012 hebben grote invloed gehad op de begrotingsuitvoering 2012. Enerzijds is er sprake van afnemende politieke activiteiten (onderuitputting onderzoeksbudget), anderzijds zijn er (ambtelijke) meeruitgaven aan verhuizingen, renovaties van gebouwdelen en aanpassing infrastructuur in verband met de grootschalige herhuisvesting van de fracties in de gebouwdelen van de Tweede Kamer.

Wat betreft het artikel fractiekosten, de fracties binnen de Kamer ontvangen een bijdrage in de kosten welke is gebaseerd op het zetelaantal. Fracties die in omvang afnemen ontvangen nog een jaar lang een bijdrage die is gebaseerd op de oude omvang. Hierdoor is sprake van een overschrijding.

De Tweede Kamer heeft er voor gekozen de uitgaven aan de parlementaire enquête «financieel stelsel» niet extern te claimen zoals mogelijk is op grond van de Wet op de Parlementaire Enquêtes. De reden hiervoor is de voorziene onderuitputting op het artikel Wetgeving en controle Tweede Kamer in verband met de niet geplande Tweede Kamerverkiezingen. Op deze wijze wil de Tweede Kamer een bijdrage leveren aan de huidige financiële crisis.

De meerontvangsten zijn te verklaren door toegenomen doorberekeningen aan derden in geval van detacheringen en overeenkomsten (materiële dienstverlening) aan andere Hoge Colleges van Staat.

4. Operationele doelstellingen

Europese betrokkenheid

Deze structurele extra personele inzet is inmiddels gerealiseerd, door het structureel maken van de vier functies commissieadviseur EU bij de Griffie Commissies Internationaal en Ruimtelijk.

Inrichting Huis voor democratie en rechtsstaat

Het Huis, dat nu officieel «ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat» wordt genoemd, heeft in 2012 een goed begin gemaakt. Het programma en de bezetting is goed in gang gezet. Op werkvloerniveau wordt samengewerkt met de fracties en met de dienst Communicatie en die samenwerking zal nog intensiever worden. Op het niveau van directie en bestuur is er regelmatig contact en die contacten zijn goed. De Kamer is medefinancier en heeft als zodanig ook formeel invloed op het beleid.

Het beter toegankelijk maken van de Kamer, onder meer voor de bezoekersgroepen van ProDemos, ligt op schema.

Diversiteitbeleid

In 2012 is aandacht besteed aan drie doelgroepen binnen het diversiteitbeleid. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar multiculturele diversiteit. Hieruit blijkt dat mensen met een multiculturele achtergrond goed vertegenwoordigd zijn binnen de Tweede Kamer, maar veelal in de lagere, facilitaire functies werken. In de functies vanaf schaal 10 en hoger zijn ze ondervertegenwoordigd. Een tweede doelgroep uit het diversiteitbeleid is mensen met een WsW- of Wajong uitkering. De Tweede Kamer committeert zich aan de Rijksbrede 1%-regeling en heeft deze doelstelling behaald. Er zijn zes mensen binnen de Tweede Kamer die op deze manier werkervaring kunnen opdoen/hebben opgedaan. Binnen het Restaurantbedrijf werken structureel drie mensen met een WsW-status en binnen andere diensten zijn drie Wajongers aan het werk (geweest). De laatste doelgroep betreft vrouwen in leidinggevende functies. De doelstelling voor het topmanagement is behaald. De doelstelling voor vrouwen in leidinggevende posities is nog niet behaald. In 2012 is de eerste talentenpool afgerond. In 2012 is tevens, in het kader van de doelen uit het plan van aanpak Talent naar de Top, een brede projectgroep gestart om de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken te onderzoeken, om onder andere de balans werkprivé te bevorderen. Daarnaast is Kamerbreed onderzocht hoe het staat met de mogelijkheid tot Maatwerken: hoe staat het met de balans werkprivé, hoe is de bedrijfscultuur, en is het mogelijk om op maat afspraken te maken over de werkprivé balans, loopbaan en ontwikkelmogelijkheden. In oktober is de erkenning in ontvangst genomen door directeur Henk Bakker.

Anti-Rookbeleid

Hulp bij het stoppen met roken is een onderdeel van het preventie- en gezondheidsbeleid van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Van de twee stoppen met rokentrainingen die zowel aan fracties als aan diensten zijn aangeboden zijn uiteindelijk 40% van de deelnemers niet roker. Daarvoor geldt een officiële termijn, namelijk dat een stopper één jaar na de stopdatum nog steeds niet rookt. Degenen die uiteindelijk toch weer zijn gaan roken, doen dat minder omdat ze er bewuster mee omgaan en geven allen aan dat zij opnieuw willen gaan stoppen met behulp van wat zij hebben geleerd in de training.

Tabel 3.1 Kengetallen
Gemiddelde uitgaven per Kamer zetel
Uitgavenoverzicht (bedragen in € 1.000)
Wetgeving en controle Tweede Kamer
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Apparaatskosten

58.662

61.554

64.918

67.408

66.862

69.926

Onderzoeksbudget

529

470

755

709

677

281

Drukwerk

3.030

2.821

3.075

3.814

3.042

3.688

fractiekosten

23.057

21.746

22.186

27.040

27.959

25.597

uitzending leden

244

468

303

230

176

334

enquêtes

 

1.085

674

totaal artikel 3

85.522

87.059

91.237

99.201

99.801

100.500

gemiddeld per zetel

570

580

608

661

665

670

ARTIKEL 4: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE EN TWEEDE KAMER

1. Algemene beleidsdoelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

2. Speerpunten 2012

Niet van toepassing.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorpronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

1.828

1.194

1.075

1.067

2.219

1.547

672

                 

Uitgaven:

1.828

1.194

1.075

1.067

1.029

1.547

– 518

                 

4.2

Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen

436

0

0

0

0

12

– 12

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.392

1.194

1.075

1.067

1.029

1.535

– 506

                 
 

Ontvangsten

46

0

0

0

0

23

–23

Financiële toelichting

Ook op het artikel Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer is sprake van onderuitputting als gevolg van de niet geplande Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Door het verkiezingsreces zijn er minder activiteiten ondernomen op het gebied van interparlementaire betrekkingen.

4. Operationele doelstellingen

Kengetallen

Tabel 4.1
Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
(in € 1.000)
         

realisatie

vastgestelde begroting

verschil

 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

 

totaal apparaat

1.828

1 .194

1. 075

1 .067

1 .029

1 .547

– 518

gemiddeld per zetel (225)

8

5

5

5

5

   
2. NIET- BELEIDSARTIKEL

ARTIKEL 10: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Tabel 1 Nominaal en onvoorzien
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorpronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

0

0

0

0

0

956

– 956

                 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

956

– 956

                 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

478

– 478

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

478

– 478

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Financiële toelichting

Bij 1e suppletoire begroting 2012 is de loonbijstelling en prijsbijstelling uitgekeerd.

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Inleiding

De onderdelen 1 t/m 4 van de bedrijfsvoeringsparagraaf zijn per college onderstaand toegelicht. Bij onderdeel 4 (overige aspecten) geldt daarnaast de onderstaande opmerking over de totstandkoming van het jaarverslag van het begrotingshoofdstuk.

Totstandkoming jaarverslag

Het proces van de totstandkoming van het jaarverslag, en dan met name die van de saldibalans, is voor verbetering vatbaar. In samenwerking met de Hoge Colleges van Staat/kasbeheerders zal BZK in 2013 het totstandkomingsproces verbeteren.

Wetgeving en controle Eerste Kamer

Financiële rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering is in het algemeen rechtmatig verlopen. Dat neemt niet weg dat ten aanzien van een drietal verplichtingen de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet zijn nageleefd. In totaal betreft dit een bedrag van € 261.378. In twee gevallen zijn contracten verlengd en in één geval is er sprake van een geïmporteerde fout. Om moverende redenen heeft de Eerste Kamer ervoor gekozen om voorschotten te betalen op nog te ontvangen producten die afwijken van hetgeen is geregeld in het besluit verlening voorschotten. De tolerantiegrens op artikel niveau wordt niet overschreden.

Totstandkoming (niet financiële) informatie

De Eerste Kamer verkrijgt de informatie uit verschillende eigen systemen.

Financieel en materieel beheer

Het financieel en materieel beheer voldoet in hoofdlijnen aan de daaraan te stellen eisen; de Eerste Kamer zal in 2013 aandacht schenken aan de tijdigheid van het vastleggen van de verplichtingen en het naleven van de Europese aanbestedingsregels.

Overige aspecten

Er hebben zich geen verdere bijzonderheden voorgedaan.

Wetgeving en controle Tweede Kamer

Rechtmatigheid

De geconstateerde onrechtmatigheid is geheel ontstaan door het aflopen van contracten of het uitlopen van aanbestedingstrajecten die onder regie van derden worden uitgevoerd (geïmporteerde fouten). Omdat het aanbesteden onder regie van derden toeneemt door ontwikkelingen als categoriemanagement en centralisering van de inkoopfunctie, zal de Tweede Kamer de eigen contractadministratie daarop aanpassen en tijdig een signaal afgeven richting de externe contracteigenaar.

Financieel en materieelbeheer

De stafdienst FEZ onderzoekt, naar aanleiding van de adviezen van de Auditdienst Rijk, de mogelijkheid om autorisaties binnen de financiële informatiesystemen anders in te richten. In 2012 is hiermee een aanvang gemaakt en wordt in 2013 afgerond.

De ISAE-3402 verklaring wordt sinds 2011, door het bedrijf dat de salarisverwerking verzorgt, afgegeven voor de periode van 1 januari tot en met 31 oktober. De Tweede Kamer heeft tegen deze werkwijze bezwaar aangetekend. Opnieuw zal hiervoor aandacht worden gevraag.

Totstandkoming beleidsinformatie

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. De Tweede Kamer heeft voor de totstandkoming van de niet-financiële informatie de procedure gevolgd.

Overige informatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

C. JAARREKENING

1. DE VERANTWOORDINGSSTAAT

   

(1)

     

(2)

 

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

141.899

2.954

 

147.213

6.904

0

5.314

3.950

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

11.278

11.278

79

11.632

11.701

93

354

423

14

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

34.123

34.123

86

33.982

33.982

62

– 141

– 141

– 24

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

93.995

93.995

2.766

98.521

100.501

6.749

4.526

6.506

3.983

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.547

1.547

23

2.219

1.029

0

672

– 518

– 23

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

956

956

0

0

0

0

– 956

– 956

0

2. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2012 VAN DE STATEN-GENERAAL (IIA)

(Bedragen x € 1.000,–)

1)

Uitgaven 2012

147.213

2)

Ontvangsten 2012

6.904

           

3)

Liquide middelen

27

     
           

4)

Rekening-courant RHB

 

4a)

Rekening-courant RHB

137.955

           

5)

Uitgaven buiten

252

6)

Ontvangsten buiten

2.633

 

begrotingsverband

   

begrotingsverband

 
 

(intra-comptabele

   

(intra-comptabele

 
 

vorderingen)

   

schulden)

 
           

7)

Openstaande rechten

 

7a)

Tegenrekening

 

     

openstaande rechten

 

         

8)

Extra-comptabele

238

8a)

Tegenrekening

238

 

vorderingen

   

extra-comptabele

 
       

vorderingen

 
           

9a)

Tegenrekening extra-

 

9)

Extra-comptabele

 
 

comptabele schulden

   

schulden

 
           

10)

Voorschotten

103.689

10a)

Tegenrekening

103.689

       

voorschotten

 
           

11a)

Tegenrekening garantie-

8.579

11)

Garantieverplichtingen

8.579

 

verplichtingen

       
           

12a)

Tegenrekening open-

6.522

12)

Openst. verplichtingen

6.522

 

staande verplichtingen

       
           

13)

Deelnemingen

 

13a)

Tegenrekening

 
       

deelnemingen

 
           
 

TOTAAL

266.520

 

TOTAAL

266.520

Toelichting op de saldibalans van de Staten-Generaal (IIA) over het jaar 2012

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2012

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is het saldo contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x 1,–)

Eerste Kamer

493

Tweede Kamer

26.266

Totaal

26.759

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag in overeenstemming met het saldobiljet van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1,–)
 

Vorderingen kasbeheerders Staten-Generaal:

   

a

Eerste Kamer

138.204

b

Tweede Kamer

114.246

 

Totaal

252.450

Ad a:

De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit reguliere debiteuren (€ 59.880) en voor € 70.493 aan voorschotten buitenlandse dienstreizen.

Ad b.

Het grootste deel van de vorderingen van de Tweede Kamer bestaat uit voorschotten buitenlandse dienstreizen en reistickets (€ 113.633).

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1,–)

a

Schulden kasbeheerders Staten-Generaal:

2.632.016

b

Overige schulden

0

 

Totaal

2.632.016

Ad a. Schulden kasbeheerders Staten-Generaal

Dit bedrag is voornamelijk opgebouwd uit afdrachten loonbelasting en sociale lasten. Het gaat bij de de Eerste Kamer om een bedrag van € 222.702 en bij de Tweede Kamer om een bedrag van € 2.392.877.

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x 1,–)

Eerste Kamer

0

Tweede Kamer

238.362

Totaal

238.362

De posten van de Tweede Kamer bestaan grotendeels uit vorderingen op eigen personeel.

Ad 10. Extra-comptabele voorschotten

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

De saldi van de per 31 december 2012 openstaande voorschotten en van de in 2012 afgerekende voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2012:

Eerste Kamer

735.281

Tweede Kamer

102.954.066

Totaal

103.689.347

Overzicht afgerekende voorschotten in 2012:

Eerste Kamer

131.889

Tweede Kamer

27.674.808

Totaal

27.806.697

Toelichting stand openstaande voorschotten:

De posten van de Eerste kamer bestaan voornamelijk uit voorschotten fractie ondersteuning (€ 391.154) en Loyalis (€ 285.720) De posten van de Tweede Kamer bestaan uit voorschotten fracties (€ 52.000.000) en voorschotten Loyalis (€ 50.000.000).

Ad 11. Openstaande garantieverplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingen

Het bedrag aan openstaande garanties is als volgt opgebouwd:

Garanties 1 januari 2012

6.760.317

 

Verleende garanties in 2012

1.819.140

+

 

8.579.457

 

Vervallen garanties

0

–/–

Totaal openstaande garanties per 31 december 2012

8.579.457

 

De garanties van de Tweede Kamer vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 2012

   

9.198.516

 

Aangegane verplichtingen in 2012

   

146.135.659

+

     

155.334.175

 
           

Tot betaling gekomen in 2012

147.212.160

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1.600.443

     
     

148.812.603

–/–

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2012

   

6.521.572

 
Naar boven