33 605 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012

Nr. 5 LIJST HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 14 juni 2013

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een vraag voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds (Kamerstuk 33 605 B, nr. 1).

De minister heeft deze vraag beantwoord bij brief van 13 juni 2013. Vraag en antwoord zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Berndsen-Jansen

Adjunct-griffier van de commissie, Thomassen

Nr

Vraag

1

Wat wordt verstaan onder «meest relevante gegevens» die uit het FOG in de fondsbegroting zelf worden geïntegreerd? Blijft hiermee voor de Tweede Kamer voldoende inzichtelijk of de voorzieningen op een voldoende niveau blijven, wat het uitgangspunt was voor het publiceren van cijfers apart in een FOG? Wordt dit uitgangspunt nu verlaten?

Antwoord: Het financieel Overzicht Gemeenten (FOG) wordt niet meer apart uitgegeven maar is opgenomen in de begroting van het gemeentefonds (Tweede Kamer, 2012–2013, 33 400 B, Nr. 2, paragraaf 3.4). Hierin is opgenomen een terugblik en een vooruitblik op de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten per gemeentefondscluster, alsmede een overzicht van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. Het blijft voor de Tweede Kamer dan ook inzichtelijk of de gemeentelijke voorzieningen op een voldoende niveau blijven.

Naar boven