33 605 B Jaarverslag en slotwet van het Gemeentefonds 2012

Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENTEFONDS (B)

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 15 mei 2013

Hierbij bieden wij u het op 1 mei 2013 door ons vastgestelde «Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds (B)» aan.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

OVER DIT FONDS

In dit rapport presenteren wij de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek1 naar het Jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds (B).

Het Gemeentefonds keert geld uit aan de gemeenten, opdat zij hun gemeentelijke taken kunnen uitvoeren. De inkomsten uit het Gemeentefonds vormden in 2012 ongeveer een derde van de totale gemeentelijke inkomsten. De gemeenten verantwoorden zich aan de gemeenteraad over de besteding van alle middelen, waaronder de gelden uit het Gemeentefonds.

Op grond van artikel 3 van de Financiële-verhoudingswet is bepaald dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën de begroting van het Gemeentefonds beheren. De minister van BZK heeft in september 2011 een voorstel aan de gemeenten en de Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv) voorgelegd voor een nieuwe verdeelsleutel voor het Gemeentefonds2. Invoering van de herverdeling is op advies van de Rfv en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor een belangrijk deel uitgesteld tot 2014.

Het beheer van het Gemeentefonds is onderdeel van de bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK. Hierover rapporteren we in het betreffende rapport. Dit voorliggende rapport gaat alleen over de financiële informatie.

Gemeentefonds (B) in cijfers – realisatie 2012
 

Absoluut

% van totaal Rijk

Verplichtingen

18.470 miljoen

7,02 %

Uitgaven

18.500 miljoen

7,81 %

Ontvangsten

18.500 miljoen

7,99 %

FINANCIËLE INFORMATIE

Oordelen over de financiële informatie van het Gemeentefonds (B)

In bijlage 1 lichten wij toe wat de verantwoordelijkheid is van de minister en van ons en welke werkzaamheden wij verricht hebben.

De op basis van deze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen dat de in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.

Daarnaast zijn wij van oordeel dat de in de financiële overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand gekomen zijn.

Belangrijke fouten en onzekerheden op artikelniveau

Wij controleren ook op artikelniveau de deugdelijke weergave van de financiële informatie en de rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Wij hebben hierbij geen belangrijke fouten of onzekerheden geconstateerd.

In bijlage 2 is het overzicht van de financiële informatie per begrotingsartikel opgenomen. Een overzicht van alle fouten en onzekerheden is opgenomen in bijlage 3.

REACTIE MINISTER

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën op 25 april 2013 gereageerd op ons rapport. Hij laat weten dat ons oordeel over de financiële informatie geen aanleiding geeft tot een nadere reactie. De volledige brief van de minister staat op onze website www.rekenkamer.nl .

De reactie van de minister geeft ons geen aanleiding tot een nawoord.

BIJLAGE 1: ACHTERGROND OORDELEN FINANCIËLE INFORMATIE

We hebben de financiële informatie in de volgende financiële overzichten van het departementale jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds (B) gecontroleerd:

 • a) de verantwoordingsstaat met toelichting;

 • b) de saldibalans met toelichting.

Verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op grond van de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) dient de minister van BZK een jaarverslag en een saldibalans op te stellen, die voldoen aan de in de CW 2001 en in de daarop gebaseerde lagere regelgeving opgenomen eisen. Op grond van de CW 2001 dient de financiële informatie deugdelijk te zijn weergegeven en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften te zijn opgesteld.

De minister is ook verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten in de financiële overzichten. Deze verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten zijn rechtmatig als zij tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de doelomschrijving van de toepasselijke begrotingsartikelen, de toepasselijke begrotingswetten, andere wettelijke regelingen, overeenkomsten en beschikkingen. Voor verplichtingen, uitgaven en ontvangsten die gevoelig zijn voor misbruik en oneigenlijk gebruik dient de minister een toereikend beleid te voeren.

Verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer

Op grond van de CW 2001 is het de verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer om de financiële informatie in het jaarverslag en de departementale saldibalans te controleren en haar oordeel vast te leggen in een rapport.

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de INTOSAI Fundamental Auditing Principles and Guidelines. Deze standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en dat wij onze controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden gericht op het verkrijgen van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen die in de financiële overzichten zijn opgenomen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van onze oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude en corruptie of fouten. Bij het maken van deze risico-inschatting nemen wij de interne beheersing die relevant is voor het opmaken van de financiële overzichten in aanmerking. Wij richten ons op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van die interne beheersing.

In verband met het budgetrecht van de Staten-Generaal richt de Algemene Rekenkamer haar controle zo in dat zij in staat is fouten en onzekerheden van materieel belang op artikelniveau te rapporteren.

De controle van de Algemene Rekenkamer richt zich op:

 • de deugdelijke weergave van de financiële informatie en het voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften;

 • de rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en de balansposten.

BIJLAGE 2: OVERZICHT PER BEGROTINGSARTIKEL IN HET JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENTEFONDS (B)

BIJLAGE 3: OVERZICHT FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENTEFONDS (B)

Het totale overzicht van fouten en onzekerheden in deze bijlage bestaat uit de volgende tabellen:

 • A) Verplichtingen

 • B/C) Uitgaven + ontvangsten

 • B) Uitgaven

 • C) Ontvangsten

 • D) Baten-lastenagentschappen

 • E) Saldibalans

 • F) Afgerekende voorschotten

We nemen alleen de tabellen (hierboven vet gedrukt) op over de onderdelen waarin we fouten en/of onzekerheden hebben geconstateerd.

A. Verplichtingen (€ x 1000)

Art. nr.

Omschrijving

Verantwoord bedrag

Fout

 

Onzekerheid

 

Totaal F + O

 

Tolerantie overschreden?

 

Onzekerheid over volledigheid

     

Rechtmatigheid

Deugdelijke weergave

Rechtmatigheid

Deugdelijke weergave

Rechtmatigheid

Deugdelijke weergave

Rechtmatigheid

Deugdelijke weergave

 

1

Gemeentefonds

18.470.631

446

506

85

952

85

nee

nee

                       

Totaal

18.470.631

446

506

85

952

85

   

                       
 

Totaal verplichtingen

18.470.631

                 
                       
 

Rechtmatigheid

                   
 

Procentuele fout

< 0,01%

Tolerantiegrens niet overschreden

 

Procentuele onzekerheid

< 0,01%

Tolerantiegrens niet overschreden

                       
 

Deugdelijke weergave

                   
 

Procentuele fout

0,00%

 
 

Procentuele onzekerheid

< 0,01%

Tolerantiegrens niet overschreden

E. Saldibalans (€ x 1000)

Art. nr.

Omschrijving

Verantwoord bedrag

Fout

 

Onzekerheid

 

Totaal F + O

Tolerantie overschreden?

 

Onzekerheid over volledigheid

     

Rechtmatigheid

Deugdelijke weergave

Rechtmatigheid

Deugdelijke weergave

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Deugdelijke weergave

 

3

Liquide middelen

   

5

Uitgaven buiten begrotingsverband

   

6

Ontvangsten buiten begrotingsveband

   

7

Openstaande rechten

   

8

Extra-comptabele vorderingen

413

   

9

Extra-comptabele schulden

413

   

10

Voorschotten

40.039.482

   

11

Garantieverplichtingen

   

12

Openstaande verplichtingen

58.744

   

13

Deelnemingen

   

                     
 

Totaal beoordeeld

40.098.226

826

   

                     
 

(De tolerantiegrens wordt afgeleid van totaal beoordeeld)

   
                     
 

Totaal saldibalans

40.098.226

               
           
 

Rechtmatigheid

                 
 

Procentuele fout

0,00%

     
 

Procentuele onzekerheid

0,00%

     
                     
 

Deugdelijke weergave

                 
 

Procentuele fout

< 0,01%

Tolerantiegrens niet overschreden

   
 

Procentuele onzekerheid

0,00%

     

X Noot
1

Zie voor onze onderzoeksaanpak het rapport Staat van de rijksverantwoording 2012 en www.rekenkamer.nl.

X Noot
2

Brief gemeentefinanciën voor interbestuurlijke consultatie, d.d. 28-09-2011.

Naar boven