33 525 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met beheersing van de uitgaven aan kinderbijslag de indexering van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 achterwege te laten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

Artikel 13a van de Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «1 januari 2013» ingevoegd: , 1 juli 2013.

2. In het tweede lid vervalt « 1 juli 2013 respectievelijk» en «de maand oktober 2012 respectievelijk».

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Naar boven