33 439 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

B MEMORIE VAN ANTWOORD

Ontvangen 21 februari 2013

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de opmerkingen en vragen van de leden van de fracties die in het voorlopig verslag aan het woord zijn, de fracties van GroenLinks en de SP.

Subsidie tolkendiensten

De leden van de fracties van GroenLinks en de SP vragen waarom in het verleden is gekozen voor de aanbesteding van de tolkendienst, en of deze reden nog steeds geldt. Voorts vernemen genoemde leden graag tot en met wanneer het huidige contract loopt, of de uitvoering van de tolkendiensten adequaat is en of, en zo ja, waarom, wordt uitgesloten dat de tolkendiensten in de toekomst alsnog via een subsidieregeling worden gesubsidieerd.

Het kabinet heeft in 2004 besloten om in het justitie- en politiedomein meer marktwerking te laten plaatsvinden bij de bemiddeling van het inkopen van tolk- en vertaaldiensten (zie Kamerstukken II 2003/04, 29 482, nr. 1). De inzet (bemiddeling) van tolkdiensten werd voor het grootste deel verzorgd door Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). TVcN werd volledig gesubsidieerd door de overheid. Vanwege het openeindekarakter van de financiering hadden zowel afnemers als TVcN weinig prikkels om efficiënt om te gaan met tolk- en vertaaldiensten. De subsidie verhield zich daarnaast slecht met andere marktpartijen op het gebied van personeelsbemiddeling. Om de inkoop van tolkdiensten zo doelmatig mogelijk te laten plaatsvinden, werd het noodzakelijk geacht dat over prijzen en diensten kan worden onderhandeld. De eerste stap hiertoe was het in de markt zetten van TVcN. De activiteiten van TVcN zijn in 2005 Europees aanbesteed.

Vervolgens heeft in 2009 het ministerie van Justitie namens een aantal ministeries en diensten de bemiddeling van tolkdiensten Europees aanbesteed teneinde marktwerking verder te bevorderen. De overheidsmarkt is hiertoe «opgeknipt» in vier deelpercelen: gesubsidieerde rechtsbijstand (raad voor rechtsbijstand), asiel (COA); opsporing en handhaving (KMar, FIOD, Douane, Arbeidsinspectie, Inspectie SZW) en Justitie overig (Reclassering, Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Terugkeer en Vertrek).

Het bevorderen van de marktwerking was en is nog steeds de reden voor de aanbesteding van de tolkendienst.

De werving, selectie en coördinatie van de inzet van tolken werd voor een groot deel van het publiek domein uitgevoerd door Manpower Business Solutions (TVcN opereert overigens nog wel onder de eigen naam). De overeenkomst met Manpower Business Solutions is met ingang van 1 januari 2006 voor een periode van drie jaar afgesloten met een optie tot verlenging van een jaar (t/m 31 december 2009).

Met ingang van 1 januari 2010 is met Concorde Group een overeenkomst gesloten voor de bemiddeling van tolkdiensten voor het perceel gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor de overige genoemde percelen is TVcN gecontracteerd voor de tolkdiensten. De overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van drie jaar met een mogelijke verlengingsoptie van twee maal één jaar. Het perceel van Concorde, de gesubsidieerde rechtsbijstand, is hierop de verlengd met een jaar. De overige percelen met twee jaar. Momenteel wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure voor tolkdiensten voorbereid voor het perceel gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanbesteding wordt uitgevoerd door de raad voor rechtsbijstand.

De uitvoering van de tolkendiensten is geschikt voor het beoogde doel. Een van de aandachtspunten bij nieuwe aanbestedingen zal evenwel zijn dat verschillende marktpartijen concurreren om de gunsten van afnemers, zodat over prijzen en diensten kan worden onderhandeld. De toenmalige minister van EL&I heeft dit vorig jaar aan de Tweede Kamer als beleidsvoornemen geformuleerd.1

Het ligt niet in de rede om een marktpartij wederom te gaan subsidiëren voor de bemiddeling van tolkdiensten. De inzet sinds 2004 is de invoering van marktwerking bij de inzet van tolkdiensten, alsmede de bevordering van kwaliteit en integriteit met de invoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers met ingang van 1 januari 2009. Om die reden kan de subsidie aan tolkencentra worden geschrapt uit de Wet Justitie-subsidies.

Vervallen subsidiegrondslag Stop-reactie

De leden van de fracties van GroenLinks en de SP vragen waarom ervoor is gekozen geen subsidie meer te verstrekken voor zogeheten Stop-reacties en waarom het opportuun is de mogelijkheid hiervoor subsidie te verlenen definitief te schrappen.

De Stop-reactie is per 1 januari 2010 beëindigd (Stcrt. 2010, 263), nadat uit onderzoek (WODC, Cahier 2009-1) was gebleken dat de Stop-reactie een aantal positieve elementen kende, maar dat de maatregel als geheel onvoldoende effectief was. Naar aanleiding van dit onderzoek werd de Aanwijzing 12-minners inclusief Stop-reactie (2004A014) ingetrokken en is een nieuw aanbod voor 12-minners ontwikkeld. Zie ook de notitie Overlast 12 min d.d. 8 september 2012 (Kamerstukken II 2007/08, 28 684, nr. 167, pagina 12/13 van de bijlage) en de 2e voortgangsrapportage Veiligheid begint bij Voorkomen d.d. 30 oktober 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 28 684, nr. 253, pagina 34 van de bijlage), waarin het beëindigen van de Stop-reactie aan de Tweede Kamer is gemeld. Dit heeft ertoe geleid dat de Stop-reactie ook niet meer is genoemd in de op 1 januari 2013 in werking getreden nieuw subsidieregeling op dit terrein, de Regeling Halt 2013 (Stcrt. 2012, 27397).

Deze ontwikkelingen maken dat de definitie van Stop-reactie kan worden geschrapt in de Wet Justitie-subsidies.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Zie de concept-Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten, Kamerstukken II 2012/13, 32 440, nr. 81.

Naar boven