33 286 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 18 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zeer onwenselijk is dat Nederland in toenemende mate zeggenschap verliest aan de Europese Unie over belangrijke thema’s als vreemdelingenbeleid;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat Nederland uit de Europese Unie treedt, dan wel zorg te dragen voor een opt-out op het gebied van immigratie en asiel, waardoor Nederland op dit terrein niet langer gebonden is aan Europese richtlijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven