33 247 Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse)

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 20 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het kader van de Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse ook Brusselse ambtenaren in Nederland onderzoek kunnen gaan verrichten;

overwegende dat Nederland beschikt over diverse vakkundige en betrouwbare onderzoeksdiensten;

overwegende dat het dan de voorkeur verdient om Nederlandse bevoegde ambtenaren eventueel noodzakelijk onderzoek in Nederland te laten verrichten;

verzoekt de regering, te streven naar het zo veel mogelijk inzetten van Nederlandse bevoegde ambtenaren en aan hen de voorkeur te geven boven Brusselse ambtenaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Naar boven