33 240 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2011

Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 juni 2012

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel over Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Provinciefonds 2011 (Kamerstuk 33 240 C, nr. 2).

De ministers hebben deze vragen beantwoord bij brief van 7 juni 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

1

Welke overwegingen hebben meegespeeld in het besluit geen overzicht op te nemen van alle uitkeringen uit het Provinciefonds per provincie?

Het overzicht van de uitkeringen per provincie is terug te vinden in de provinciefondscirculaires zoals die aan de Kamer en aan de provincies worden gestuurd. De meest recente circulaire is de decembercirculaire 2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 B, nr. 7). Het is dan ook niet nodig deze gegevens ook op te nemen in de begrotingen van het provinciefonds.

2

Kunt u uitsluiten dat er sprake is van machtsverstoring en/of oneerlijke concurrentie door te kiezen voor duurzame producten?

De zinsnede «duurzame producten» komt noch in het jaarverslag 2011 van het provinciefonds, noch in het rapport bij het jaarverslag 2011 van de Algemene Rekenkamer voor. Onduidelijk is daardoor waar deze vraag betrekking op heeft.

Naar boven