33 000 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012

33 000 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2011

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de decembercirculaire 2011 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. Ik heb deze circulaires onlangs verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.

Mede namens de staatssecretaris van Financiën,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven