33 240 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2011

Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 juni 2012

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel over het Jaarverslag van het Provinciefonds 2011 (Kamerstuk 33 240 C, nr. 1).

De ministers hebben deze vragen beantwoord bij brief van 7 juni 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

1

Wat is de oorzaak van de overschrijding van € 8 mln. op artikel 1?

€ 8,0 miljoen is de wijziging van de verplichtingenstand zoals opgenomen in de slotwet 2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 240 C, nrs. 3 en 4) en bestaat uit decentralisatie-uitkering bedrijventerreinen (€ 5 miljoen), decentralisatie-uitkering Green Deal (€ 3 miljoen) en de realisatie Kosten financiële verhoudingswet (–/– € 0,001 miljoen).

2

Wanneer voor de zomer kan de Tweede Kamer het periodiek onderhoudsrapport provinciefonds verwachten om haar controlerende taak goed te kunnen uitvoeren?

In dit verband met het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds dat per 1 januari 2012 is ingevoerd, wordt ook een nieuw onderhoudsinstrument ontwikkeld voor het provinciefonds naar analogie van het Periodiek onderhoudsrapport voor het gemeentefonds (verdeling) en het Financieel overzicht gemeenten (omvang). De Tweede Kamer wordt bij de Ontwerpbegroting 2013 van het provinciefonds in september van dit jaar geïnformeerd over voortgang.

Naar boven