33 240 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2011

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet wordt in dit wetsartikel het bedrag vermeld dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

De Staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2011 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 7 999 000 gewijzigd. De in de tabel weergeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2011

 

1 142 512

Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2011

 

1 177 656

Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2011

 

1 260 085

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2011:

   

1) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

5 000

 

2) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

3 000

 

3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

– 1

 

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

– 1

 

5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

– 2

 

6) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011

3

 
     

Totaal mutaties bij slotwet

 

7 999

Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2011

 

1 268 084

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

99

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

726 650

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

42 202

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

499 133

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

Het kabinet heeft voor de periode 2011 t/m 2016 vanuit het Nota Ruimte budget € 11 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Deze middelen maken onderdeel uit van de door de minister van I en M ondertekende bestuursovereenkomst van 12 november 2009 met de regio. Nu er een gemeenschappelijke regeling komt tussen de gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht, is de uitvoering van het project voldoende gegarandeerd. Conform de bestuursovereenkomst van 12 november 2009 wordt daarom € 11 miljoen gedecentraliseerd naar de provincie Zuid-Holland, waarvan € 5 miljoen in 2011.

2) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Binnen het deelonderwerp A. Groene Gasrotonde/Bio Based Economy is afgesproken dat het Rijk een bijdrage levert aan een project dat groen gas produceert uit de reststromen van de aardappelverwerking (Potato Power). Omdat dit project deel uitmaakt van de Green Deal tussen het Rijk en de provincie Drenthe wordt de rijksbijdrage, ter grootte van € 3 miljoen in 2011, verstrekt aan de provincie Drenthe. Dit gebeurt via de decentralisatie-uitkering Green Deal.

3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt door de slotwetmutatie € – 1 000 lager uit dan na de stand 2de suppletoire begroting 2011 werd geraamd. Dit komt doordat niet alle onderzoeken die voor 2011 gepland waren, daadwerkelijk in 2011 zijn uitgevoerd. De realisatie voor de post kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 99 000.

4 en 5) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2011

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde betalingen voor de decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2011 voor de betalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere betalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletoire begroting 2011 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van

€ – 1 000 (negatief) bij de integratie-uitkeringen en € – 2 000 (negatief) bij de decentralisatie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij 1ste suppletoire begroting 2012 opwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij 1ste suppletoire begroting 2012 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2011.

Tabel 2: Specificatie Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2011 (x € 1 000)
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

Integratie-uitkeringen

         

Rivierdijkversterking / hoofdwaterkeering

42 202

 

42 202

42 202

0

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010

1

 

1

0

– 1

TOTAAl IU

42 203

0

42 203

42 202

– 1

Decentralisatie-uitkeringen

         

Alle troeven in handen

92

 

92

92

0

Bedrijventerreinen

12 038

5 000

17 038

17 038

0

Bodemsanering

71 254

 

71 254

71 254

0

Electrisch varen

175

 

175

175

0

Externe veiligheid

20 000

 

20 000

20 000

0

Green Deal

3 000

3 000

6 000

6 000

0

Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving

900

 

900

900

0

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

76 387

 

76 387

76 387

0

Muskusrattenbestrijding

12 469

 

12 469

12 469

0

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

2 262

 

2 262

2 262

0

Pieken in de Delta

19 666

 

19 666

19 666

0

Regeling cultuurparticipatie

8 123

 

8 123

8 123

0

Regionale luchthavens

991

 

991

991

0

Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn

15 884

 

15 884

15 884

0

RUD

4 000

 

4 000

4 000

0

Sterke regio's

12 080

 

12 080

12 080

0

Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK)

1 235

 

1 235

1 222

– 13

Stimuleringsregeling oversampling WoON

23

 

23

22

– 1

Uitname provinciefonds

197 358

 

197 358

197 358

0

Waddenfonds

33 000

 

33 000

33 000

0

Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer

210

 

210

210

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010

– 12

 

– 12

0

12

TOTAAL DU

491 135

8 000

499 135

499 133

– 2

TOTAAL

533 338

8 000

541 338

541 335

– 3

6) wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde betalingen aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2011 voor de betalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletoire begroting 2011 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 3 000 (positief).

De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de provincies kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en betaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij 1ste suppletoire begroting 2012 dan ook met dit bedrag neerwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2012 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2011.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds.

Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2011 is het verplichtingenbedrag met € 7 999 000 gewijzigd.

Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2011

 

1 142 512

Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2011

 

1 177 866

Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2011

 

1 260 295

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2011:

   

1) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

5 000

 

2) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

3 000

 

3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

– 1

 
     

Totaal mutaties bij slotwet

 

7 999

Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2011

 

1 268 294

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

99

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

726 846

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

42 202

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

499 147

De wijziging van het verplichtingenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven»

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting voor 2011 worden de ontvangsten met € 7 999 000 verhoogd.


X Noot
1

De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding van het provinciefonds en de totale landelijke uitkeringsbasis. De voeding van het provinciefonds is de jaarlijkse omvang van het provinciefonds zoals wordt vastgesteld via de normeringsystematiek. De uitkeringsbasis wordt berekend via vermenigvuldiging van het aantal eenheden van een set van verdeelmaatstaven met bijbehorende gewichten (bedragen per eenheid).

Naar boven