33 236 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)

Nr. 12 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 september 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel Pd, wordt «Artikel 3:8, eerste lid, eerste volzin,» vervangen door: Artikel 3:8, eerste lid, .

B

In artikel I, onderdeel Pe, wordt «Artikel 3:9, eerste lid, eerste volzin,» vervangen door: Artikel 3:9, eerste lid, .

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt ter (technische) verbetering van twee onjuiste verwijzingen. De verwijzingen naar de eerste volzin van artikel 3:8, eerste lid, en de eerste volzin van artikel 3:9, eerste lid, leidden tot een onbedoelde beperking van die artikelen, waardoor de geschiktheidseis en de betrouwbaarheidseis niet zouden gelden voor commissarissen van de in de artikelen 3:271 en 3:272 genoemde holdings. Met deze nota van wijziging wordt die beperking weggenomen.

De minister van Financiën, J. C. de Jager

Naar boven