33 145 Wijziging van onder meer de Wet op studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JADNANANSING

Ontvangen 12 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel X wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vier nieuwe artikelen» vervangen door: vijf nieuwe artikelen.

2. Na artikel 5.2c wordt een artikel toegevoegd, luidende:

5.2d. Verlenging duur basisbeurs en aanvullende beurs voor studenten aan een meerjarige master

De basisbeurs en aanvullende beurs worden in aanvulling op het eerste lid van artikel 5.2 verstrekt aan een student die een bèta-masteropleiding volgt, als bedoeld in artikel 7.4a, negende lid, van de WHW, gedurende de periode waarop de studielast van deze opleiding is gebaseerd, verminderd met een jaar.

II

In artikel II wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan artikel 7.4a wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 9. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke opleidingen, bedoeld in het derde tot en met zevende lid, bèta-masteropleidingen zijn. De voordracht voor een krachtens de vorige volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt mogelijk gemaakt dat de basisbeurs en aanvullende beurs in de vorm van een prestatiebeurs kunnen worden verlengd voor materstudenten die een meerjarige master op bèta-gebied volgen. Voorwaarde is wel dat zij binnen de gestelde termijn hun diploma behalen. Anders wordt de verstrekte prestatiebeurs omgezet in een lening.

Van der Ham Jadnanansing

Naar boven