33 145 Wijziging van onder meer de Wet op studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Ontvangen 12 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel Ah komt te luiden:

Ah

In artikel 11.5, tweede lid, vervalt, onder toevoeging van «en» aan het einde van onderdeel c en onder vervanging van «, en» aan het einde van onderdeel d door een punt, onderdeel e.

Toelichting

De indieners zijn van mening dat vluchtelingenstudenten onevenredig zwaar worden geraakt door het afschaffen van de regeling van weigerachtige of onvindbare ouders als criteria voor studenten om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs. Vluchtelingenstudenten dienen derhalve hun aanvullende beurs te behouden. Van hen kan onmogelijk worden verwacht dat zij inkomensgegevens van hun ouders overleggen. Daarnaast zijn hun ouders vaak niet traceerbaar en indien zij wel bereikbaar zijn, brengt het zoeken van contact de ouders of familieleden in het land van herkomst in gevaar. Het amendement maakt dit mogelijk, omdat, via een hardheidsclausule, aan deze groep studenten met weigerachtige of onvindbare ouders een aanvullende beurs kan worden toegekend. Het amendement schrapt de uitzondering op de hardheidsclausule uit het wetsvoorstel. Hierdoor kan deze ook voor andere studenten dan voor vluchtelingen een uitweg bieden.

Van der Ham Jadnanansing Klaver

Naar boven