33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 5 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel X wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vier nieuwe artikelen» vervangen door: vijf nieuwe artikelen.

2. Na artikel 5.2c wordt een artikel toegevoegd, luidende:

5.2d. Verlenging duur basisbeurs en aanvullende beurs voor studenten aan een meerjarige master

De basisbeurs en aanvullende beurs worden in aanvulling op het eerste lid van artikel 5.2 verstrekt aan een student die een opleiding, als bedoeld in artikel 7.4a, derde tot en met zevende lid, van de WHW volgt, gedurende het eerste jaar waarin hij deze opleiding volgt.

Toelichting

Met dit amendement wordt aan studenten die een meerjarige master volgen nog één extra jaar studiefinanciering verstrekt in de vorm van een prestatiebeurs. De indiener vindt het onwenselijk dat studenten die een meerjarige master volgen door het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase extra hard worden geraakt. Omdat studenten niet één maar meerdere jaren moeten lenen, wordt het volgen van een meerjarige master bovendien minder aantrekkelijk gemaakt.

De indiener wijst in het bijzonder op de noodzaak om de instroom de komende jaren te laten groeien in opleidingen die belangrijk zijn voor de kenniseconomie. Het Platform Bètatechniek heeft belangrijke uitdagingen geformuleerd om de komende jaren de tekorten aan bètatechnici op te lossen. Het is onwenselijk om de drempel tot opleidingen in de bètatechnische sector te verhogen.

Dekking voor het amendement kan worden gevonden in de herschikking van bestaande budgetten door de vereenvoudigingsvoorstellen in de studiefinanciering, onder meer in de aanvullende beurs. Hier is een structureel bedrag van 33 miljoen euro mee gemoeid.

Schouten

Naar boven