33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN NEPPÉRUS

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt na onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 1a. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

    d. steunstichtingen SBBI:

    stichtingen die voldoen aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en zijn opgericht uitsluitend met het doel geld in te zamelen ter ondersteuning van een sociaal belang behartigende instelling ten behoeve van een bij ministeriële regeling aan te wijzen doel.

II

Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 6.35 wordt «instellingen» vervangen door: instellingen of aan steunstichtingen SBBI.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat – naast de giftenaftrek voor eenmalige giften aan ANBI’s – eveneens giftenaftrek in de inkomstenbelasting mogelijk is voor eenmalige giften aan een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriele regeling aan te wijzen doel. Bij de aanwijzing van de in dit kader toegestane doelen zal rekening worden gehouden met het budgettaire kader voor dit amendement en wordt verwezen naar de doelen in de brief van de staatssecretaris na het eerste wetgevingsoverleg: dus bijvoorbeeld nieuwbouw van een accommodatie of aanschaf van instrumenten voor muziekverenigingen.

Tevens kunnen bij ministeriële regeling nog nadere voorwaarden worden gesteld aan de stichting die een steunstichting SBBI wil zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de transparantie, de hoogte van de bestuurdersbeloning, het minimale bedrag van de beoogde investering.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het amendement Van Vliet, Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 10.

Omtzigt

Neppérus

Naar boven