32 770 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN LUCAS

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat fraude met studiefinanciering hard moet worden aangepakt;

van mening, dat onterecht ontvangen studiefinanciering moet worden terugbetaald;

verzoekt de regering te bezien hoe het kwijtschelden van onterecht ontvangen studiefinanciering in de toekomst op kosteneffectieve wijze kan worden voorkomen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Lucas

Naar boven