32 759 Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s)

Nr. 6 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 5

Ontvangen 20 maart 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 139a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

  • 1. Uiterlijk een week na aanvang van een nieuwe zitting beraadslaagt de Kamer over de verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie. Bij deze vergadering of zo spoedig mogelijk nadien, formuleert de Kamer ten behoeve van de kabinetsformatie een informatieopdracht of formatieopdracht, en wijst zij voor de uitvoering daarvan een of meer informateurs onderscheidenlijk formateurs aan.

2. In het tweede lid wordt «binnen een week na de dag van afronding» vervangen door: zo spoedig mogelijk.

3. In het derde lid wordt «binnen een week na de dag van teruggave» vervangen door: zo spoedig mogelijk.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe in het voorstel de beraadslaging over de verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie duidelijker naar voren te brengen, en de in het voorstel genoemde termijnen voor aanwijzing van de (in)formateurs en de vaststelling van de (in)formatieopdracht in enige mate te versoepelen.

In het nieuwe eerste lid staat het beraadslagen over de verkiezingsuitslag en de (mogelijkheden voor) de kabinetsformatie voorop. Deze beraadslaging (zoveel mogelijk in voltalligheid) kan plaatsvinden bij de eerste plenaire vergadering van de nieuw gekozen Kamer, maar als het zinvoller is het iets later te doen kan dat ook, als het maar uiterlijk een week na de installatie van de Kamer gebeurt. Het doel van deze vergadering is een informateur of formateur te benoemen en de opdracht vast te stellen.

In onvoorziene gevallen moet er rekening mee worden gehouden dat binnen de in het eerste lid genoemde tijdsspanne nog geen informateur(s) of formateur(s) benoemd kunnen worden, of dat het nog niet mogelijk is de (in)formatieopdracht te formuleren. Echter, zodra dat wèl mogelijk is, zal de Kamer overgaan tot het benoemen van één of meer informateurs of formateurs, en hun opdracht formuleren. Die opdracht kan uiteraard variëren van een verkennende, zeer ruime formulering – zoals het voeren van oriënterende gesprekken met de fractievoorzitters van alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen – tot een nauwer begrensde. Het ligt voor de hand dat de eerste opdracht een verkennend karakter heeft.

In het tweede en derde lid is «binnen een week» vervangen door «zo spoedig mogelijk». Het doel blijft om na afronding van een fase in het formatieproces binnen een week een volgende fase te starten. Er kunnen zich echter ook onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor dit niet mogelijk is. Zodra die mogelijkheid er wel is, komt de Tweede Kamer (bij voorkeur voltallig) bijeen om de volgende stappen te zetten.

Van Gent Heijnen Elissen Van Raak Berndsen Ouwehand

Naar boven