32 710 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010

Nr. 10 MEDEDELING

5 september 2011

In het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2010 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (kamerstuk 32 710 VI, nr. 2) is op bladzijde 19 abusievelijk een foutief figuur afgedrukt.

Het correcte figuur is bij deze mededeling als bijlage opgenomen en is tevens ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.

Naar boven