32 473 Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 17 januari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 7.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Er wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. Een besluit als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, bevat in elk geval:

    • a. een beschrijving van de voorgenomen activiteit;

    • b. een beschrijving van de omstandigheden waaronder de activiteit zal worden uitgevoerd;

    • c. de redenen voor het besluit, en

    • d. een aanduiding van de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Uiterlijk twee weken na het nemen van het besluit, bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, doet het bevoegd gezag gelijktijdig mededeling van dat besluit door kennisgeving in een of meer plaatselijke dagbladen, in de Staatscourant en op de voor publicatie van officiële mededelingen gebruikelijke wijze, en wordt een exemplaar van dat besluit ter inzage gelegd, ten aanzien waarvan in de kennisgeving de plaats, het tijdstip en de uren worden vermeld.

Toelichting

In artikel 7.1, vijfde lid, onder b, wordt de mogelijkheid geboden voor een ontheffing van de MER-plicht indien de activiteit naar het oordeel van Onze Minister in het algemeen belang onverwijld moet worden uitgevoerd. In het Europese deel van Nederland wordt een dergelijk besluit genomen na een gemotiveerd verzoek. Er is in voorliggend wetsvoorstel gezien de beperkte aantal relevante activiteiten gekozen voor een minder formele aanpak te weten een ambtshalve besluit van Onze Minister. Hierdoor ontbreekt echter ook de gewenste eis voor motivering. Dit amendement regelt dat bij een besluit tot ontheffing van de MER-plicht aan een beperkte set criteria moet worden voldaan, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Wet milieubeheer.

Ortega-Martijn

Naar boven