32 412 Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Nr. 18 BRIEF VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN TONGEREN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Den Haag, 29 oktober 2012

Met deze brief willen de initiatiefnemers van het voorstel van wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (Kamerstukken II, 2009/10, 32 412, nr. 2) net als tijdens de plenaire behandeling op 24 oktober 2012 benadrukken dat aan een raadsbesluit of een besluit van het college van burgemeester en wethouders over het aantal koopzondagen een goede en zorgvuldige belangenafweging dient vooraf te gaan.

Zoals in het debat ook al aan de orde kwam, moet op grond van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders  bij elk besluit omtrent het aantal koopzondagen de betrokken belangen afwegen. Wij gaan er als indieners vanuit dat de belangenafweging door een gemeente langs deze weg afdoende gewaarborgd is. Bij de plenaire behandeling bleek deze overtuiging door een aantal leden van de Tweede Kamer niet volledig te worden gedeeld. Om aan hun zorgen tegemoet te komen, benadrukken we via deze brief opnieuw dat een zorgvuldige belangenafweging integraal onderdeel dient te zijn van een besluit over het aantal koopzondagen in een gemeente.

Belangen waar de indieners van verwachten dat ze door de gemeenteraad of het college van burgermeester en wethouders in ieder geval worden meegewogen zijn zaken die ook aan de orde gekomen tijdens de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel. Het betreft onder meer de werkgelegenheid, de positie van werknemers en het belang van (kleine) ondernemers. Maar ook aspecten als de zondagsrust, de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde zijn volgens de indieners een logisch onderdeel van deze belangenafweging. Het verdient aanbeveling dergelijke belangen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wij moedigen gemeenten daarom aan deze belangen en de daarbij behorende betrokkenen te betrekken in de besluitvorming rond het aantal koopzondagen.

Wij zullen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in overleg treden om deze belangenafweging opnieuw onder de aandacht te brengen bij de gemeenten. Tijdens dit overleg willen we bevorderen dat in de periode tussen eventuele goedkeuring van het initiatiefwetsvoorstel door de Eerste Kamer en inwerkingtreding van de wet de VNG met leidraden zal komen om de complexe belangenafweging te ondersteunen.

Verhoeven

Van Tongeren

Naar boven