32 153
Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2010

nr. 1
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2009

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 28 september 2009.

De wens dat over de regeling overleg gewenst wordt kan door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 26 oktober 2009.

Bijgaand doe ik u de Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2010 toekomen.1

Deze regeling wordt uiterlijk 1 oktober van dit jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Conform het gestelde in artikel 86, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs treedt deze regeling niet eerder in werking dan nadat vier weken zijn verstreken na het overleggen aan de Tweede Kamer en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens tot overleg over de regeling te kennen wordt gegeven, dan wel met de Tweede Kamer overleg is gevoerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven