31 924 VII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per (niet-)beleidsartikel de belangrijkste verschillen van afgerond € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2008 en de standen van de tweede suppletore begroting 2008 toegelicht.

Beleidsartikel 2: Politie

In 2008 is afgerond € 6,7 mln. meer uitgegeven dan geraamd ten tijde van de najaarsnota 2008. Er zijn voor afgerond € 164,5 mln. meer verplichtingen aangegaan. Er zijn ook € 1,3 mln. minder ontvangsten binnengekomen.

Artikel 2.2 Politie op regionaal niveau

In 2008 is € 15 mln. meer uitgegeven aan de gerechtskosten. Het gaat hier om de zogenaamde tapdeal. Eind 2008 is een overeenkomst gesloten met de providers over de vergoeding van de tapkosten, waaronder een afkoop voor de jaren 2005–2007. Deze overeenkomst loopt tot en met 2010.

Artikel 2.4 Prestatievermogen politie

Er is minder prestatiebekostiging toebedeeld aan de regiokorpsen (– € 4,5 mln.).

Ontvangsten

De raming van de ontvangsten bij najaarsnota sluit niet (meer) aan met de daadwerkelijke ontvangsten. Dit wordt verklaard door de gewijzigde asielbekostiging (voorheen vond verrekening plaats met de korpsen). Deze lagere ontvangsten worden gecompenseerd door de lagere uitgaven (– € 2,7 mln.).

Door de maandverantwoording DGVP is er € 1,4 mln. meer aan ontvangsten binnengekomen.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen komen door de vastlegging van de garantieverplichtingen voor de regiokorpsen (€ 103 mln.) en het vastleggen van verplichtingen uit de juni/decembercirculaire (€ 13 mln.).

Beleidsartikel 4: Partners in Veiligheid

In 2008 is afgerond € 8,3 mln. meer uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota. Ook zijn er voor € 23,7 mln. meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn nagenoeg gelijk aan de raming.

Artikel 4.2 Veiligheidsbeleid op nationaal niveau

De realisatie is lager door vertraging in de uitvoering van het operationele actieplan Polarisatie en radicalisering (– € 2 mln.).

Artikel 4.3 ICT-infrastructuur

De realisatie is hoger dan de raming omdat € 11,9 mln. betaald is voor het onderhoud van het netwerk C2000 voor de periode 2008/2009.

Verplichtingen

In 2009 zal een nieuwe release van de software van C2000 geïmplementeerd worden. De verplichting daarvoor (€ 13,7 mln.) is in 2008 aangegaan. Daarnaast zijn voor € 11,9 mln. de verplichtingen aangegaan voor het onderhoud van het C2000 netwerk.

Beleidsartikel 5: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

In 2008 is € 3 mln. meer uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota. Er zijn voor € 3.7 mln. minder verplichtingen aangegaan. Aan ontvangsten is er voor € 0,6 mln. minder gerealiseerd dan geraamd bij najaarsnota.

Artikel 5.1 Apparaat

De hogere uitgaven zijn een gevolg van de hogere gebruiksvergoeding van het nieuwe pand in Zoetermeer (€ 2,2 mln.).

Verplichtingen

De lagere realisatie is het gevolg van correcties van verplichtingen die niet meer tot betaling komen.

Beleidsartikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

De uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn voor dit artikel nagenoeg conform de raming. In 2008 is € 0,028 mln. meer uitgegeven dan geraamd ten tijde van de najaarsnota. Er zijn voor € 0,7 mln. meer verplichtingen aangegaan. En er zijn voor € 0,057 minder ontvangsten binnengekomen.

Beleidsartikel 15: Crisisbeheersing

In 2008 is er € 4,6 mln. minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota en zijn er voor € 1,5 mln. meer verplichtingen aangegaan. Er zijn € 1,6 mln. minder ontvangsten binnengekomen dan geraamd bij najaarsnota.

Artikel 15.2 Programma uitgaven

Als gevolg van vertraging van het (FES) project NAVI is € 1,7 mln. minder uitgegeven. Omdat dit project uit het FES-fonds wordt gefinancierd zijn er in 2008 ook € 1,7 mln. minder ontvangsten gerealiseerd.

Artikel 15.3 Functioneren crisisbeheersingsorganisatie

Er is € 1,5 mln. minder uitgegeven door vertraging op het project NEC.

Verplichtingen

De hogere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door het in 2008 aangaan van meerjarige verplichtingen.

Beleidsartikel 16: Brandweer en GHOR

In 2008 is er voor € 8 mln. minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota. Er zijn wel voor € 23,5 mln. meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn nagenoeg gelijk aan de raming, er is € 0,081 mln. minder aan ontvangsten gerealiseerd.

Artikel 16.2 Bestuurlijke organisatie

Het project Westerschelde is vertraagd, waardoor er € 0,9 mln. minder uitgegeven is.

Artikel 16.3 Taken

De projecten Waterrand en Fysieke Veiligheid zijn vertraagd, daardoor is € 1,5 mln. minder uitgegeven.

Artikel 16.4 Kwaliteit

Op dit artikelonderdeel is in 2008 minder uitgegeven door de lagere bijdrage die verstrekt is aan het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv) en vertraging in de uitgaven ten behoeve van Chemisch Biologisch Radioactief en Nucleair (CBRN) steunpunten.

Verplichtingen

De hogere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door het in 2008 aangaan van meerjarige verplichtingen voor convenanten en bijdragen met betrekking tot veiligheidsregio’s.

Beleidsartikel 1: Grondwet en Democratie

In 2008 is voor € 0,4 mln. minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota. Er zijn voor € 1 mln. meer verplichtingen aangegaan. Ook zijn er € 0,6 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

Verplichtingen

De hogere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door het in 2008 aangaan van meerjarige verplichtingen met een kaseffect dat deels doorloopt na 2008.

Beleidsartikel 6: Functioneren openbaar bestuur

In 2008 is voor € 1,2 mln. minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota en zijn voor € 1,1 mln. meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn nagenoeg gelijk aan de raming.

Artikel 6.3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers

Er is minder beroep gedaan op diverse regelingen (uitkeringen, wachtgelden en pensioenen voor burgemeesters, ministers, staatssecretarissen en Europarlementariërs) dan geraamd (– € 1,2 mln.).

Verplichtingen

De hogere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door het in 2008 aangaan van meerjarige verplichtingen met een kaseffect dat deels doorloopt na 2008.

Beleidsartikel 7: Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

In 2008 is € 12,5 mln. minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota. Ook zijn er voor € 11,4 mln. minder verplichtingen aangegaan en is er € 1,5 mln. meer ontvangen.

Artikel 7.4 Reisdocumenten en GBA-stelsel

De aanbesteding van de aanvraagstations voor reisdocumenten is vertraagd als gevolg van een rechterlijke uitspraak. De ontwikkeling van de aanvraagstations is daardoor niet in 2008 gerealiseerd (€ 18 mln.). Bevoorschotting programma’s Egem, I-teams, Mijnoverheid, CCO, OPN-beleid en Kenniscentrum (€ 9 mln.).

Ontvangsten

In 2008 heeft een aantal eindafrekeningen van ICTU programma’s plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is € 1,5 mln. meer ontvangen dan begroot.

Verplichtingen

De aanbesteding van de aanvraagstations voor reisdocumenten is vertraagd als gevolg van een rechterlijke uitspraak. De verplichting is hierdoor in 2008 nog niet aangegaan.

Beleidsartikel 10: Arbeidszaken Overheid

In 2008 is er voor € 6,7 mln. minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota en zijn er voor € 31,8 mln. minder verplichtingen aangegaan. Er zijn € 0,4 mln. meer ontvangsten gerealiseerd dan de raming bij najaarsnota.

Artikel 10.1 Apparaat

Er is voor € 1 mln. minder uitgegeven aan personeelskosten voor PMR.

Artikel 10.5 Uitkeringsregelingen

Aan enkele uitkeringsregelingen is in 2008 minder uitgegeven dan verwacht. Dit heeft geleid tot € 3,2 mln. minder uitgaven.

Artikel 10.7 Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever

De plan- en besluitvorming rondom diversiteit hebben in 2008 vertraging opgelopen waardoor niet het totale budget wordt uitgeput in 2008 (– € 0,8 mln.).

Verplichtingen

In 2007 zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor een compensatieregeling post-actieve ambtenaren, die deels in 2008 tot betaling zijn gekomen.

Beleidsartikel 11: Kwaliteit rijksdienst

In 2008 is voor € 6,7 mln. minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota en zijn er voor € 14,7 mln. meer verplichtingen aangegaan. De uitgaven zijn € 0,083 mln. achtergebleven bij de raming.

Artikel 11.6 Goed functionerend personeel

Op de sociaal flankerend beleid Vernieuwing Rijksdienstmiddelen is minder uitgegeven dan geraamd doordat ze pas laat aan de begroting zijn toegevoegd (€ 3,5 mln.).

Artikel 11.7 Goed functionerende organisatie

Er is € 6,3 mln. minder uitgegeven door vertraging in de Vernieuwing Rijksdienstprojecten (inspectieraad; benchmark beleid mobiliteitsorganisatie).

Artikel 11.9 Kwaliteit informatievoorziening Rijk

Betreft uitgaven ten behoeve van Rijksweb en gehonoreerde Bekkerprojecten als Gateway (€ 4,7 mln.).

Verplichtingen

Betreft verplichtingen voor de ontwikkeling van het ICT project Digitale Werkomgeving Rijk (€ 19 mln.). Door de vertraging in de Vernieuwing Rijksdienst projecten zijn er € 3 mln. minder verplichtingen aangegaan.

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Niet-beleidsartikel 12: Algemeen

In 2008 is ten opzichte van de raming bij najaarsnota € 6,7 mln. meer uitgegeven en meer verplichtingen aangegaan. Ook is er € 1,1 mln. meer ontvangen dan geraamd bij najaarsnota.

Artikel 12.1 Apparaat

Noodzakelijke meerkosten door verscherpte beveiliging van zowel het pand Schedeldoekshaven als van de buitenpanden en extra uitgaven in verband met onderhoud en exploitatie van de huisvesting (€ 2,7 mln.). Daarnaast is bij slotwet door Justitie € 2 mln. overgeboekt voor de kosten van de gedeelde onderwerpen beveiliging, vervoer en BHV. Ook wordt de overschrijding veroorzaakt door uitgaven die verband houden met extra dienstverlening aan de onderdelen, waardoor ook de uiteindelijke ontvangsten hoger zijn dan geraamd (€ 0,8 mln.).

Artikel 12.2 Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt veroorzaakt door loonbijstelling en door verschillende ramingmethodieken van het Koninklijk Huis en BZK. Met ingang van het begrotingsjaar 2009 is dit gelijkgetrokken en zijn beide initiële begrotingen aan elkaar gelijk gesteld (€ 1 mln.).

Niet beleidsartikel 13: Nominaal en Onvoorzien

De uitgaven en verplichtingen zijn voor dit artikel nagenoeg conform de raming. Er zijn in 2008 € 0,2 mln. minder uitgaven gedaan en verplichtingen aangegaan dan geraamd bij de najaarsnota.

Niet-beleidsartikel 17: VUT-fonds

In 2008 waren de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten voor dit artikel conform de raming.

Naar boven