31 844
Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 september 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel VII, onder 2, wordt «geldt, tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip» vervangen door: geldt tot en met 31 december 2011, of tot een eerder, bij koninklijk besluit te bepalen, tijdstip.

2

In artikel X, onder 5, wordt «geldt, tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip» vervangen door: geldt tot en met 31 december 2011, of tot een eerder, bij koninklijk besluit te bepalen, tijdstip.

3

Artikel XVIa vervalt.

Toelichting

In de artikelsgewijze toelichting op de artikelen VII en X van het onderhavige wetsvoorstel is gemeld dat in de structurele situatie en uiterlijk met ingang van 1 januari 2012 de beslistermijn voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicpaten (Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wordt teruggebracht naar een redelijke termijn van 8 weken. Het precieze tijdstip wordt geregeld bij koninklijk besluit. Deze nota van wijziging voorziet er in de onderdelen 1 en 2 in dat de datum van 1 januari 2012 in die wetten wordt vastgelegd. Uiterlijk met ingang van 1 januari 2012 of, zodra dat mogelijk blijkt, op een eerder bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip zal een beslistermijn van 8 weken gelden voor WIA- en Wajongaanvragen.

Bij nota van wijziging is ten onrechte in het voorstel van wet artikel XVIa ingevoegd. Deze omissie wordt met onderdeel 3 van deze tweede nota van wijziging ongedaan gemaakt.

Deze nota van wijziging wordt ingediend mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Naar boven