31 474 IXA
Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 3
VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 26 juni 2008

De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Blok

De wnd.griffier van de commissie

Vente

1

In 2008 wordt meer gefinancierd op de kapitaalmarkt ten opzichte van de geldmarkt. In hoeverre wordt dit veroorzaakt door de problemen op de geldmarkt resulterend uit de kredietcrisis? Op welke wijze werkt dit in latere jaren door?

De lagere financiering op de geldmarkt in 2008 is niet ingegeven door de kredietcrisis. Elk jaar in december presenteert het Agentschap aan marktpartijen de plannen voor het komende jaar. Er is in 2007 aangekondigd in 2008 ca. € 24 miljard op de kapitaalmarkt te financieren (door uitgifte van een nieuwe 3- en een nieuwe 10-jaars lening) en de rest van de financieringsbehoefte aan te trekken op de geldmarkt. Financiering op de geldmarkt wordt gebruikt als buffer wat impliceert dat de geldmarktstand terugloopt als de financieringsbehoefte lager uitvalt door meevallende ontwikkeling in het begrotingssaldo. De uitgifte van de 3- en 10-jaars leningen werkt door in de rentelasten voor de latere jaren. Hiermee is rekening gehouden in de raming.

2

Er is sprake van een forse wijziging in de mutaties van de saldi van de rekening courant en deposito’s (ruim 1 miljard euro). Wat zijn de nieuwe inzichten omtrent de ontwikkelingen van rekening courant tegoeden?

Na de Miljoenennota 2008 is de rijksbijdrage aan de Sociale Fondsen neerwaarts aangepast met 2,3 mld. Deze zelfde aanpassing hield in dat het saldo van het Rijk opwaarts werd aangepast (er is dus sprake van EMU-saldo neutrale technische schuif). Daarnaast was er sprake van een meevaller bij de premiebaten van 0,7 mld en een tegenvaller van 0,3 mld bij de premiegefinancierde uitgaven. Per saldo leidde dit tot een verlaging van de inleg door de Sociale Fondsen in het geïntegreerd middelenbeheer.

3

De loon- en prijsbijstellingen zijn nog niet verdeeld over de artikelen. Wanneer vindt deze verwerking plaats?

De loonbijstelling voor het Ministerie van Financiën is ontvangen op artikel 10 van begroting IXB. De tranche prijsbijstelling 2008 is als gevolg van ombuigingsmaatregelen (augustusbrief 2007) niet uitgekeerd. Het verdelen van de ontvangen loonbijstelling over de verschillende organisatieonderdelen van Financiën zal gebeuren bij Vermoedelijke Uitkomsten (Miljoenennota 2009)


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Weekers (VVD), Gerkens (SP), Van Haersma Buma (CDA), De Nerée tot Babberich (CDA), Haverkamp (CDA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Irrgang (SP), Luijben (SP), Kalma (PvdA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Cramer (CU), Van der Burg (VVD), Van Dijck (PVV), Spekman (PvdA), Heerts (PvdA), Gesthuizen (SP), Ouwehand (PvdD), Tang (PvdA) en Vos (PvdA).

Plv. ledenn: Van der Staaij (SGP), Halsema (GL), Remkes (VVD), Jonker (CDA), Aptroot (VVD), Van Gerven (SP), De Vries (CDA), Van Hijum (CDA), Mastwijk (CDA), De Krom (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Pechtold (D66), Kant (SP), Ulenbelt (SP), Van der Veen (PvdA), Smilde (CDA), Anker (CU), Nicolaï (VVD), De Roon (PVV), Van Dam (PvdA), Smeets (PvdA), Karabulut (SP), Thieme (PvdD), Heijnen (PvdA) en Roefs (PvdA).

Naar boven