31 474 IXA
Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

27 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008, vastgesteld bij de wet van 4 april 2008, Stb. 128;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2008

Nationale Schuld (IXA)

(x € 1000)

  (1)(2)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting
  Verplich- tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvang-sten
 TOTAAL35 193 49835 193 49824 005 8395 594 3725 594 3721 141 708
        
 Beleidsartikelen35 193 49835 193 49824 005 8395 594 3725 594 3721 141 708
01Financiering Staatsschuld31 405 85131 405 85122 287 5114 626 9214 626 9211 679 326
02Kasbeheer3 787 6473 787 6471 718 328967 451967 451– 537 618
        
 Niet-beleidsartikelen000000
03Nominaal en onvoorzien000000

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

Naar boven