31 320
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 26 mei 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 34 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 34a

De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De structuur van het wetsvoorstel is zodanig dat de meest beleidsrijke onderdelen, bijvoorbeeld de vraag hoe hoog de lat gelegd wordt bij het stellen van regels met betrekking tot energie-efficiëntie aan toestellen en installaties, geregeld worden bij algemene maatregel van bestuur. Het amendement voorziet daarom in een voorhang-bepaling, zodat de Kamer in de gelegenheid is hierover indien gewenst vooraf overleg te voeren met Onze Minister. De voorhang heeft geen betrekking op reeds bestaande AMvB’s.

Jansen

Duyvendak

Samsom


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van ondertekening.

Naar boven