30 800 B
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2007

nr. 17
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2007

Met veel genoegen stuur ik u bijgevoegd akkoord tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) met de titel «Samen aan de slag»1.

De titel geeft kort en zonder omhaal van woorden weer wat we hebben afgesproken: gemeenten en rijk gaan gezamenlijk een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken aanpakken.

Het kabinet stelt financiële en beleidsmatige ruimte beschikbaar om gemeenten ertoe in staat te stellen resultaten te bereiken bij ondermeer vermindering van criminaliteit, vergroten van de participatie, de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin en verbetering van de dienstverlening.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven