28 978
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 10 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXVIA wordt na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende: ba. Artikel 36, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. gedurende een ononderbroken periode van 60 maanden een inkomen heeft dat niet hoger is dan de bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 heeft, met dien verstande dat van degene die een uitkering ontvangt op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Algemene nabestaandenwet, alsmede de persoon, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, het vermogen gebonden in de eigen bewoonde woning met bijbehorend erf niet in aanmerking wordt genomen voorzover dit minder bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;.

Toelichting

Dit amendement bepaalt dat voor mensen in de IOAW, IOAZ, Anw, Wao, Waz en Wajong bij het recht op een lang-laag uitkering de vermogenstoets uit de IOAZ geldt in plaats van de vermogenstoets uit de Wet Werk en Bijstand.

Noorman-den Uyl

Naar boven