27 251
Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen

nr. 5
NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 12 oktober 2000

Ondergetekende heeft met genoegen kennisgenomen van de kennelijke instemming met het wetsvoorstel door de leden van de vaste commissie voor Financiën.

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de VVD-fractie merkt ondergetekende op dat het wetsvoorstel invulling beoogt te geven aan de verantwoordelijkheid van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de Pensioen- & Verzekeringskamer door het creëren van een adequate bevoegdheidsverdeling tussen betrokkenen. Daarnaast is ervoor gewaakt dat de Pensioen- & Verzekeringskamer voldoende slagkracht en flexibiliteit behoudt om haar taken uit te voeren. Met instemming wordt geconstateerd dat de leden van de VVD-fractie van mening zijn dat met het onderhavige wetsvoorstel een juist evenwicht tussen deze doelstellingen is bereikt.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Naar boven