26 852
Wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 november 1999

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel VII, onderdeel B, wordt vervangen door:

B. Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid, onderdeel a, wordt vervangen door:

a. indien het een verkrijging als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, betreft:

1°. de waarde van quota, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard, voorzover die waarde is begrepen in de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen;

2°. het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van gronden en de waarde van die gronden in verpachte staat, ingeval de eerstgenoemde waarde uitgaat boven de laatstgenoemde waarde en voorzover het waardeverschil is begrepen in de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen nadat die waarde is verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met hetgeen daarin is begrepen aan waarde als bedoeld onder 1°;

3°. 25 percent van de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen nadat die waarde is verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met hetgeen daarin is begrepen aan waarde als bedoeld onder 1° en 2°;.

2. Onder vernummering van het vijfde tot en met negende lid tot zesde tot en met tiende lid, wordt na het vierde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:

5. In geval van verkoop van een onderneming als bedoeld in het derde lid tegen een zodanige prijs dat daarin een schenking besloten ligt, worden de verkrijging en het daarover verschuldigde recht geacht betrekking te hebben op, in de eerste plaats: het ondernemingsvermogen, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, onder 1°, in de tweede plaats: het ondernemingsvermogen, bedoeld in dat onderdeel, onder 2°, en voor het overige: het in dat onderdeel onder 3° bedoelde overige ondernemingsvermogen.

3. In het tot negende lid vernummerde achtste lid wordt «zevende lid» vervangen door: «achtste lid» en «zesde lid» tot «zevende lid»

Naar boven