26 025
Financiële verantwoordingen over het jaar 1997

nr. 18
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 1998

Hierbij doe ik u de in de bijlage genoemde departementale financiële verantwoordingen en slotwetten 1997 toekomen.

Ik verzoek u de procedure die moet leiden tot dechargeverlening van de betrokken ministers over 1997 reeds in gang te zetten.

Ik wijs u erop dat voor de afronding van de procedure het van belang is dat u de beschikking heeft over de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer bij de financiële verantwoording van het Rijk over het jaar 1997.

Er wordt naar gestreefd die verklaring eind juni a.s. beschikbaar te hebben.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

BIJLAGE Departementale financiële verantwoordingen en slotwetten 1997

Hoge Colleges van Staat en Kabinet van de Koningin (II)

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Nationale Schuld (IXA)

Ministerie van Financiën (IXB)

Ministerie van Defensie (X)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)

Landbouw-Egalisatiefonds – Afdeling A

Gemeentefonds

Spaarfonds AOW

Naar boven