24 172
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN REY

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel V, negende lid, onderdelen b en c, worden vervangen door:

b. het tijdstip van de aanvang van de bouw, indien het een nieuwe onroerende zaak betreft, is gelegen vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, tenzij deze wet in werking treedt na 31 december 1995, in welk geval de aanvang van de bouw moet zijn gelegen vóór 1 januari 1996;

c. de vergoeding per jaar waarover omzetbelasting verschuldigd zou zijn ten minste de huurwaarde in het economisch verkeer bedraagt van de onroerende zaak ter zake waarvan de huurovereenkomst is aangegaan; èn

Toelichting

Door deze regeling wordt een overgangsregeling getroffen voor reeds lopende bouwprojecten. Er wordt hierbij aangesloten bij een concreet toetsbaar moment, namelijk de aanvang van de bouw.

Van Rey

Naar boven