23 761
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opneming daarin van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap

nr. 14
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BREMMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 4 december 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel 80a, eerste lid, wordt vervangen door:

1. Nederlanders, onderdanen van een andere lidstaat van de Europese Unie die beschikken over een geldige verblijfstitel en onderdanen van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte die beschikken over een geldige verblijfstitel, kunnen hun partnerschap laten registreren, indien zij van dezelfde kunne zijn en ook overigens voldaan wordt aan de aan een geregistreerd partnerschap gestelde eisen.

II

In artikel 80e, derde lid, vervalt «dan wel met elkaar in het huwelijk treden». Tevens vervalt telkens «of het huwelijk».

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de partnerschapsregistratie open te stellen voor paren van gelijke kunne. Voor paren van verschillend geslacht is de mogelijkheid een huwelijk te sluiten voldoende, aangezien de rechtsgevolgen van de partnerschapsregistratie vrijwel identiek zijn aan die verbonden aan het huwelijk, met uitzondering van de rechten en plichten ten aanzien van kinderen.

Bremmer

Naar boven