27 824
Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

nr. 126a
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 28 november 2001

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA- en PvdA-fracties hadden slechts een vraag naar aanleiding van hoofdstuk 12, aanhangige wetsvoorstellen, a. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Indien een beschikking of vonnis niet of niet geheel voldoet aan de in art. Ra (art. 2.3.1 tweede lid, onder NRv) en W (art. 2.4.13 vierde lid NRv) genoemde voorschriften, zo is de vraag van deze leden, wat zijn daarvan dan de rechtsgevolgen? Hoe kan een eventueel gebrek gerepareerd worden?

Vertrouwende, dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Van de Beeten

De griffier van de commissie,

Eliane Janssen


XNoot
1

Samenstelling: Holdijk (SGP), Rensema (VVD), Jurgens (PvdA), Le Poole (PvdA), Ruers (SP), Rosenthal (VVD) (plv. voorzitter), Dölle (CDA, Kohnstamm (D66), De Wolff (GL), Lodders-Elfferich (CDA), Van de Beeten (CDA) (voorzitter), Broekers-Knol (VVD).

Naar boven