24 428
Wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)

nr. 103
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

24 november 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen om lasten te verlichten ter stimulering van de economische infrastructuur, van de cultuur en de sport en ter bevordering van het fiscale klimaat voor ondernemingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 7, tweede lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964 worden de in de onderdelen a en b opgenomen bedragen telkens vervangen door: f 200 000.

ARTIKEL II

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd.

A. In artikel 11, eerste lid, onderdeel v, wordt «mits de ontvangsten ter zake van leveringen niet meer bedragen dan f 125 000 per jaar en ter zake van diensten niet meer dan f 25 000 per jaar» vervangen door: mits de ontvangsten ter zake van leveringen niet meer bedragen dan f 150 000 per jaar en ter zake van diensten niet meer dan f 50 000 per jaar, met dien verstande dat voor organisaties als bedoeld in onderdeel e, laatstgenoemd bedrag f 70 000 bedraagt. Tot de in dit onderdeel bedoelde leveringen en diensten behoren niet de bij ministeriële regeling in verband met het voorkomen van een ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen aan te wijzen leveringen of diensten.

B. In artikel 25, eerste lid, wordt «1,1» vervangen door: 2,5.

C. In tabel I worden de volgende wijzigingen aangebracht.

C.1. In onderdeel a, post 6, wordt vóór «infusievloeistoffen» ingevoegd: voorbehoedmiddelen,.

C.2. Aan onderdeel b, post 14, wordt toegevoegd:

c. openbare musea of verzamelingen, daaronder begrepen nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen, zoals catalogi, foto's en fotokopieën;

d. muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera's, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets;

e. bioscopen;

f. sportwedstrijden, sportdemonstraties en dergelijke.

ARTIKEL III

De Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt als volgt gewijzigd.

A. Aan artikel 9 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

6. Indien op grond van artikel 15, vierde lid, de vrijstelling niet van toepassing is, wordt de waarde ten minste gesteld op de kostprijs van de onroerende zaak of van de zaak waarop het recht of de dienst betrekking heeft, met inbegrip van de omzetbelasting, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de verkrijging.

B. In artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

B.1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. door een of meer eigen kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen of kleinkinderen, of hun echtgenoten, van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan een onderneming van de ouder of de grootouder, welke wat de bedrijfsvoering betreft, in haar geheel door dat kind of die kinderen wordt voortgezet;.

B.2. Het eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:

e. krachtens inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, dan wel bij omzetting van een niet in de vorm van een naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming in een wel in een zodanige vorm gedreven onderneming en de oprichters van de vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette onderneming;.

B.3. Het eerste lid, onderdeel h, komt te luiden:

h. bij fusie en interne reorganisatie;.

ARTIKEL IV

A. In artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt met ingang van 1 januari 1996 «40 percent» vervangen door: 38 percent.

B. De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 1996 begint en op of na die datum eindigt wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de volgende formule:

belasting = (X/B x To x G) + (Y/B x Tn x G), waarin X voorstelt: het aantal voor 1 januari 1996 vallende dagen van het boekjaar; Y voorstelt: het aantal op of na 1 januari 1996 vallende dagen van het boekjaar; B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar; To voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief voor 1 januari 1996 van toepassing is; Tn voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief met ingang van 1 januari 1996 van toepassing is; G voorstelt: het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.

ARTIKEL V

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 september 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting (Kamerstukken II 1994/95, 24 344, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en met ingang van 1 januari 1996 in werking treedt, vervallen daarvan de artikelen IV tot en met IX, vervalt artikel IV van de onderhavige wet, wordt artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als volgt gewijzigd en wordt de vennootschapsbelasting over een gebroken boekjaar als volgt berekend.

A. In artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt met ingang van 1 januari 1996 «40 percent» vervangen door: 37 percent.

B. In artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt met ingang van 1 januari 1997 «37 percent» vervangen door: 36 percent.

C. De tekst van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt met ingang van 1 januari 1998 vervangen door: De belasting bedraagt 35 percent van het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.

D. De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 1996 begint en op of na die datum eindigt wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de volgende formule:

belasting = (X/B x To x G) + (Y/B x Tn x G), waarin

X voorstelt: het aantal voor 1 januari 1996 vallende dagen van het boekjaar;

Y voorstelt: het aantal op of na 1 januari 1996 vallende dagen van het boekjaar;

B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar;

To voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief voor 1 januari 1996 van toepassing is;

Tn voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief met ingang van 1 januari 1996 van toepassing is;

G voorstelt: het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.

E. De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 1997 begint en op of na die datum eindigt wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de volgende formule:

belasting = (X/B x To x G) + (Y/B x Tn x G), waarin

X voorstelt: het aantal voor 1 januari 1997 vallende dagen van het boekjaar;

Y voorstelt: het aantal op of na 1 januari 1997 vallende dagen van het boekjaar;

B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar;

To voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief voor 1 januari 1997 van toepassing is;

Tn voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief met ingang van 1 januari 1997 van toepassing is;

G voorstelt: het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.

F. De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 1998 begint en op of na die datum eindigt wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de volgende formule:

belasting = (X/B x To x G) + (Y/B x Tn x G), waarin

X voorstelt: het aantal voor 1 januari 1998 vallende dagen van het boekjaar;

Y voorstelt: het aantal op of na 1 januari 1998 vallende dagen van het boekjaar;

B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar;

To voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief voor 1 januari 1998 van toepassing is;

Tn voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief met ingang van 1 januari 1998 van toepassing is;

G voorstelt: het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.

ARTIKEL VI

In artikel 25, derde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt «vijf jaren» vervangen door: tien jaren.

ARTIKEL VII

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 mei 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken (Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel III, onderdeel B, daarvan de zinsnede «de vergoeding bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968» vervangen door: de vergoeding, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, te zamen met de verschuldigde omzetbelasting,

ARTIKEL VIII

1. De omzetbelasting die na de inwerkingtreding van deze wet verschuldigd wordt ter zake van leveringen en diensten die worden verricht vóór deze inwerkingtreding, wordt berekend naar het tarief dat geldt op het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht.

2. In geval omzetbelasting vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet verschuldigd is ter zake van leveringen en diensten die worden verricht op of na deze datum, wordt hetgeen minder verschuldigd zou zijn geweest indien de belasting zou zijn berekend naar het tarief dat geldt op het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht, op verzoek aan de ondernemer teruggegeven, mits voor dat verschil een credit-factuur is uitgereikt.

3. De ondernemer aan wie de in het tweede lid bedoelde credit-factuur is uitgereikt, wordt het op deze factuur vermelde bedrag als belasting verschuldigd op het tijdstip waarop die factuur is uitgereikt, voor zover deze ondernemer ter zake van de desbetreffende leveringen en diensten recht heeft op aftrek van voorbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

ARTIKEL IX

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag waarop het bij koninklijke boodschap van 24 mei 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken (Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en in werking treedt, dan wel zo dit tijdstip vóór 1 januari 1996 zou liggen met ingang van 1 januari 1996.

2. Artikel VI is van toepassing op belastingaanslagen in de rechten van successie of schenking, indien deze betrekking hebben op gevallen waarin het overlijden, de schenking of de in artikel 45, derde lid, tweede volzin, of artikel 53, eerste lid, van de Successiewet 1956 bedoelde gebeurtenis plaatsvindt op of na het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet, dan wel zo dit tijdstip vóór 1 januari 1996 ligt, op gevallen waarin het overlijden, de schenking of de in artikel 45, derde lid, tweede volzin, of artikel 53, eerste lid, van de Successiewet 1956 bedoelde gebeurtenis op of na 1 januari 1996 heeft plaatsgevonden, met ingang van 1 januari 1996, zomede op belastingaanslagen die betrekking hebben op gevallen waarin op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet krachtens schenking wordt verkregen ten gevolge van de vervulling van een voorwaarde, dan wel zo dit tijdstip vóór 1 januari 1996 ligt, met ingang van 1 januari 1996 op gevallen waarin op of na 1 januari 1996 krachtens schenking is verkregen ten gevolge van de vervulling van een voorwaarde.

3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel II, onder C.2, onderdeel d, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid werken de artikelen III, onderdelen A, B.2 en B.3, en VII terug tot en met 31 maart 1995, 18.00 uur.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

Naar boven