Bekendmaking vaststelling rampenbestrijdingsplan Nouryon Functional Chemicals B.V. gemeente Deventer

Op grond van artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's worden door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland rampbestrijdingsplannen vastgesteld. Voor alle inrichtingen die daarvoor volgens het Besluit risico's en zware ongevallen (Brzo) uit 2015 in aanmerking komen moeten rampbestrijdingsplannen worden vastgesteld. Een rampbestrijdingsplan bevat het geheel van de te nemen maatregelen die bij een ramp moeten worden genomen.

 

In de periode 6 juni tot en met 18 juli 2022 heeft een concept van het geactualiseerde rampbestrijdingsplan Nouryon Functional Chemicals B.V. te Deventer ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland maakt bekend dat zij op 28 september 2022 heeft ingestemd met het geactualiseerde rampbestrijdingsplan Nouryon. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur wordt publicatie van de operationele inzetkaart achterwege gelaten. Het geactualiseerde rampbestrijdingsplan, voor zover dit het algemeen deel betreft, treft u als externe bijlage bij deze publicatie aan. De huidige versie van het rampbestrijdingsplan wordt hiermee ingetrokken.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het rampbestrijdingsplan is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

28 september 2022

Namens het algemeen bestuur,

Voorzitter P.H Snijders,

Secretaris H. Schreuders

Naar boven