Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 149BeleidsregelsVolmachtlijst uitvoering personeelsbeleid Metropoolregio Eindhoven

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

 

Overwegende dat het aanbeveling verdient een volmacht te geven voor een aantal bevoegdheden bij de uitvoering van personeelsbeleid en die bevoegdheden van randvoorwaarden te voorzien;

 

BESLUIT

I. Algemene bepalingen

 

 

 • a.

  De onderstaande volmachten en machtigingen worden verleend aan de directeur van de Metropoolregio Eindhoven, directeur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en de expliciet genoemde functionaris, waarbij de afkorting AH RHCe staat voor Afdelingshoofd Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. De directeur heeft een volmacht en machtigingen voor zijn of haar dienst binnen de Metropoolregio Eindhoven;

 • b.

  De verleende volmachten en machtigingen gelden voor zover gehandeld wordt binnen bestuurlijk vastgestelde kaders en regelingen;

 • c.

  Waar in onderstaand besluit gesproken wordt over het toekennen of verlenen, omvatten de bevoegdheden ook alle daarmee samenhangende en/of opvolgende beslissingen zoals het (ongeacht de reden) weigeren, (tussentijds) beëindigen, opschorten, niet ten uitvoer leggen, onmiddellijk ten uitvoer leggen, verminderen, vervallen, afkopen, bevoorschotten etc.

 • d.

  De in dit besluit opgenomen volmachten en machtigingen worden uitgeoefend met inachtneming van de Algemene mandaatregeling SRE d.d. 1 januari 2004, waarbij SRE gelezen moet worden als Metropoolregio Eindhoven;

 • e.

  De verleende volmachten en machtigingen hebben zonder uitzondering alleen betrekking op het nemen van primaire besluiten.

II. Volmacht of machtiging worden verleend voor:

 

 

Bevoegdheid

Volmacht of machtiging

Ondervolmacht/-machtiging

Voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden

 

 

Aanstelling en arbeidsovereenkomst

 

Aangaan van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en alle mogelijke vormen van inhuur.

DIRECTEUR

 

Volmacht

 

 -Bevoegdheid heeft ook betrekking op vaststellen arbeidsvoorwaarden;

-binnen kaders formatieplan;

 -binnen toegestane budget.

Het in vaste dienst nemen of verlengen van medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe

 

Ondervolmacht

Voorwaarde voor uitoefening ondervolmacht is goedkeuring van de checklist door de directeur.

Sluiten van raamovereenkomsten met uitzendbureaus en andere derden i.v.m. de daadwerkelijke inzet van tijdelijk personeel.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

-rekening houdend met organisatorische kaders.

Sluiten en ondertekenen van leer-/stage

overeenkomsten met scholen en/of stagiaires.

DIRECTEUR

 

Volmacht  

AH RHCe

 

Ondervolmacht

-rekening houdend met organisatorische kaders.

-indien niet passend binnen budget, dan afstemming met directeur.

-mandaat procesmanager A bestuurlijk juridisch beperkt tot individuele overeenkomst.

Het benutten van toegewezen budgetten voor inschakeling van tijdelijke arbeidskrachten met inachtneming van terzake gestelde voorschriften.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

Opnemen, wijzigen en laten vervallen van functieomschrijvingen i.k.v. bestaande functieboek.

DIRECTEUR

Machtiging

Bevoegdheid heeft mede betrekking op de aan de functiebeschrijving verbonden competenties.

 

Vaststellen wijze van werving ter vervulling van vacatures.

DIRECTEUR

Machtiging

AH RHCe

Ondermachtiging

Aanpassen van formele arbeidsduur op verzoek medewerker.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

Aanpassen van arbeidsduur  op verzoek Metropoolregio Eindhoven.

DIRECTEUR

Volmacht  

 

 

 

Bezoldiging en vergoedingen

 

 

Overeenkomen salaris personeel (o.a. periodieken, functieschaal, uitloopschaal).

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Niet uitkeren bezoldiging wegens opzettelijke nalatigheid ambtenaar in vervullen van zijn betrekking.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Opdracht tot waarneming andere betrekking, inclusief toekennen (billijke) vergoeding.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Verlenen van opdracht  voor / toestemming tot overwerk, inclusief toekennen vergoeding.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

 

Toekennen ambtsjubileumgratificatie.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

 

Het ondertekenen van toekenning van gratificaties.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

 

Toekennen individuele toelage

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Toekennen, wijzigen en/of intrekken van bestaande onkostenvergoedingen en toelagen.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

 

Arbeidsduur en werktijden, verlof.

 

 

Vaststellen feitelijke arbeidsduur op een andere omvang dan de formele arbeidsduur.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Verkopen vakantie-uren door ambtenaar.

DIRECTEUR

Volmacht  

AH RHCe Ondervolmacht

 

Verlagen salaris voor andere bestedingsmogelijkheden

DIRECTEUR

Volmacht  

AH RHCe Ondervolmacht

 

Verlenen vakantie/verlof.

DIRECTEUR

Machtiging

AH RHCe

Ondermachtiging

 

Verlenen toestemming voor overschrijding arbeidsduur in ruil voor langere vakantieduur.

DIRECTEUR

 

Machtiging

AH RHCe Ondermachtiging

 

Verlenen langdurig of kortstondig buitengewoon verlof ongeacht de reden, alsmede bepalen vergoeding daarvoor.

DIRECTEUR

 

Machtiging

AH RHCe

Ondermachtiging

 

 

Levensloop

 

 

Verstrekken en uitbetalen van levensloopsaldo.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

 

 

Opdracht aan Arbodienst tot geneeskundig onderzoek.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

 

Buitendienststellen ambtenaar naar aanleiding van geneeskundig onderzoek of het tijdelijk belasten met andere werkzaamheden.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Verzoek aan het UWV om ambtenaar in aanmerking te laten komen voor maatregelen en voorzieningen in het belang van zijn gezondheid of arbeidsgeschiktheid.

DIRECTEUR Machtiging

 

 

Toekennen hoogte bezoldiging tijdens ziekte en onbetaald/gedeeltelijk betaald verlof.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Toekennen aanvullende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Toekennen overlijdensuitkering nabestaanden.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Vaststellen en vergoeden kosten geneeskundige verzorging bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Vaststellen van rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe Ondervolmacht

 

Bepalen hoogte salaris bij samenloop van bezoldiging bij ziekte met ZW-uitkering, WW-uitkering en uitkering op grond van de WIA.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Vaststellen en toekennen garantie-uitkering.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

 

Ontslag

 

 

Het sluiten van een vaststelling-overeenkomst

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens proeftijd

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Verlenen van ontslag uit tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Schriftelijk informeren werknemer bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd over beëindiging of voorzetting.

DIRECTEUR

Machtiging

 

 

Aanvragen ontslagvergunning bij UWV.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Starten verzoekschriftprocedure bij kantonrechter.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Opzeggen arbeidsovereenkomst.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Verlenen van ontslag op staande voet.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Verlenen ontslag wegens ouderdomspensioen.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Opleggen van schorsing als ordemaatregel.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Inhouden salaris bij schorsing.

DIRECTEUR Volmacht

 

 

Vervullen van de werkgeversrol tot en met ontslagverlening bij WIA. Hierbij valt o.a. te denken aan de contacten met het UWV, het begeleiden van re-

integratietrajecten en het aanvragen van werkgeverssubsidie.

DIRECTEUR

 

Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

 

 

Wachtgeld

 

 

Toekennen recht op wachtgeld.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Stellen van voorschriften, strekkende tot het verkrijgen van een betrekking of andere bron van inkomsten.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

 

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

 

 

Opleggen verplichtingen en sancties.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Toekennen aanvulling op uitkering en –ziekengeld, -Waz-uitkering en REA-uitkering.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Alle beslissingen omtrent bovenwettelijke re-integratiemaatregelen.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

 

Voorzieningen

 bij werkeloosheid

 

 

Opstellen re-integratieplan bij ontslag wegens disfunctioneren.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Toekennen aanvullende-, en nawettelijke uitkering bij ontslag, inclusief afkoop.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Toepassen sancties.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Toekennen bijzondere uitkering bij ontslag ingeval van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

 

Uitkering Metropoolregio Eindhoven ontslag

 

 

Toekennen ontslaguitkering op aanvraag.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Toekennen vervolguitkering na ontslaguitkering.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Toekennen verhuiskostenvergoeding.

 

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Opnieuw toekennen recht op uitkering.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

 

Suppletie

 

 

Vaststellen recht op suppletie.

DIRECTEUR

 

Volmacht

 

 

 

Overige rechten en verplichtingen

 

 

Al dan niet verlenen van toestemming tot het gebruik van Metropoolregio Eindhoven -eigendommen en tot het gebruik maken van hetgeen hem of in verband met zijn betrekking ter kennis is gekomen.

DIRECTEUR

  Machtiging 

AH RHCe

Ondervolmacht

 

Toestemming of verbod tot het verrichten van nevenwerkzaamheden.

DIRECTEUR

Machtiging

 

 

Verlenen van toestemming tot het aannemen van vergoedingen, beloningen en giften of beloften van derden.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Stellen van regels omtrent het deelnemen van een ambtenaar, middellijk of onmiddellijk, aan aannemingen en leveringen ten behoeve van anderen.

DIRECTEUR

 

Volmacht

 

 

Verplichten om ambtenaren in het belang van de dienst andere werkzaamheden te laten verrichten dan die zij normaal verrichten dan wel werkzaamheden te verrichten buiten de vastgestelde werktijden.

DIRECTEUR

Machtiging 

AH RHCe

Ondermachtiging

 

Het doen van uitgaven in verband met schade aan persoonlijke eigendommen van personeel.

DIRECTEUR

 

Volmacht

 

 

Opleggen verplichting tot vergoeding voor schade aan eigendommen van de Metropoolregio Eindhoven.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken en opstellen

–verslag.

DIRECTEUR

Machtiging

AH RHCe

Ondermachtiging

 

Vaststellen (periodieke) beoordeling en functionering.

DIRECTEUR

Volmacht

AH RHCe Ondermachtiging

 

Ontzeggen toegang tot betreden van het kantoor van de Metropoolregio Eindhoven of het RHCE dan wel het verblijf aldaar.

DIRECTEUR

Machtiging

 

 

Vergoeden reis- en verblijfkosten ter zake van reizen in het belang van de dienst,

alsmede van schade aan hem toebehorende kleding en uitrusting geleden door ambtenaar ten gevolge van de vervulling van zijn functie tijdens dienstreizen.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

Toekennen bijzondere beloning in de vorm van extra verlof.

DIRECTEUR

Volmacht

 

 

 

Disciplinaire straffen

 

 

Nemen van besluiten inhoudende disciplinaire straffen wegens plichtverzuim.

DIRECTEUR

  Volmacht

 

 

 

Opleiding en ontwikkeling

 

 

Voeren van gesprekken en vaststellen Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Persoonlijk Prestatieplan.

DIRECTEUR

Machtiging

AH RHCe

Ondermachtiging

 

Het geven van opdracht of het verlenen van toestemming tot deelname aan cursussen/opleidingen en andere persoonlijke ontwikkelingstrajecten verband houdende met het uitoefenen van de functie.

DIRECTEUR

  Volmacht

AH RHCe

Ondervolmacht

 

 

Verplaatsingskosten

 

 

 

Verlenen Tegemoetkoming woon-werkverkeer en dienstreizen.

DIRECTEUR Volmacht  

AH RHCe Ondervolmacht

 

Toevoeging RHCe

 

Overige bevoegdheden

 

Het aanbesteden en inkopen van diensten en leveringen, inclusief het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit het afgesloten contract.

DIRECTEUR  RHCE

Ja

Het aangaan van overeenkomsten is gebonden aan:

- Inkoopprotocol Metropoolregio Eindhoven;

- Budgethouderschapsregeling.

De bevoegdheid omvat tevens het daadwerkelijk aangaan (ondertekenen) van de overeenkomst namens de Metropoolregio Eindhoven.

Het afhandelen van klachten als bedoeld in artikel 9:1 Van de Algemene wet bestuursrecht, die de medewerkers van het RHCe betreffen.

DIRECTEUR RHCE

Ja

Mandaat geldt voor afhandeling van klachten over ambtenaren in eerste aanleg. De Nationale Ombudsman is belast met behandeling van de klacht in tweede aanleg.

 

Het Dagelijks Bestuur behandelt klachten over de interim directeur.

Het tekenen van betaalopdrachten

DIRECTEUR RHCE

Ja

Ondermandaat kan beperkt worden qua bedrag.

Betaalopdracht moet betrekking hebben op bedrijfsvoering van het RHCE.