Besluit van 12 december 2016, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de toepassing van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2016, nr. 2006013;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 16 november 2016, nr. W03.16.0342/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2016, nr. 2022919;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

  • 1. Justitiële gegevens worden desgevraagd verstrekt aan bestuursorganen, ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, uitsluitend voor zover het betreft gegevens omtrent de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of erkenning als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van die wet.

  • 2. Indien deze aanvrager, subsidieontvanger of houder een rechtspersoon is, betreffen de gegevens zowel de rechtspersoon als de bestuurders, alsmede de gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag heeft gelegen. Indien een bestuurder een rechtspersoon is betreffen de gegevens eveneens deze rechtspersoon, alsmede de bestuurders daarvan. Indien de aanvrager, subsidieontvanger of houder een maatschap of vennootschap onder firma is betreffen de gegevens de maten, dan wel de vennoten, uitgezonderd de gegevens betreffende de vennoot en commandite, alsmede de gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag heeft gelegen. Indien de vennoten of maten rechtspersoonlijkheid bezitten betreffen de gegevens deze rechtspersonen, alsmede de bestuurders daarvan.

B

Aan artikel 16 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. Onze Minister ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van de artikelen 2 tot en met 4 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding.

ARTIKEL II

Het Besluit politiegegevens wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 4:3, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • m. bestuursorganen, ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, uitsluitend voor zover het betreft gegevens omtrent de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of erkenning als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van die wet. Indien deze aanvrager, subsidieontvanger of houder een rechtspersoon is, betreffen de gegevens zowel de rechtspersoon als de bestuurders, alsmede de gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag heeft gelegen. Indien een bestuurder een rechtspersoon is betreffen de gegevens eveneens deze rechtspersoon, alsmede de bestuurders daarvan. Indien de aanvrager, subsidieontvanger of houder een maatschap of vennootschap onder firma is betreffen de gegevens de maten, dan wel de vennoten, uitgezonderd de gegevens betreffende de vennoot en commandite, alsmede de gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag heeft gelegen. Indien de vennoten of maten rechtspersoonlijkheid bezitten betreffen de gegevens deze rechtspersonen, alsmede de bestuurders daarvan.

B

Artikel 4:4 komt te luiden als volgt:

Artikel 4:4. Verstrekking politiegegevens artikelen 8, 9, 10 en 13 (artikel 18, eerste lid)

Politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 8, 9, 10 en 13 van de wet kunnen, voor zover zij deze behoeven voor een goede uitvoering van hun taak, worden verstrekt aan:

  • a. Onze Minister van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten behoeve van het verrichten van dreiging- en risico-evaluaties en het vaststellen van bewakings- en beveiligingsopdrachten en adviezen door de evaluatiedriehoek, met het oog op het bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten;

  • b. Onze Minister van Veiligheid en Justitie, ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van de artikelen 2 tot en met 4 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding.

ARTIKEL III

  • 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 7 december 2015 ingediende voorstel van wet Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding) (34 359) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

  • 2. In het bij koninklijke boodschap van 7 december 2015 ingediende voorstel van wet Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding) (34 359) op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst reeds tot wet is verheven en in werking is getreden, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na die datum.

Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 12 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de twintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit regelt de verstrekking van politiegegevens en justitiële gegevens ten behoeve van het nemen van beslissingen omtrent de toepassing van een aantal bevoegdheden die op grond van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding toekomen aan de Minister van Veiligheid en Justitie of aan alle bestuursorganen. Het is van belang dat de Minister van Veiligheid en Justitie en andere betrokken bestuursorganen kunnen beschikking over de voor het nemen van beslissingen omtrent de toepassing van deze bevoegdheden relevante informatie. Zowel de Wet politiegegevens als de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens biedt grondslag om bij algemene maatregel van bestuur instanties aan te wijzen waaraan de gegevens waar deze wetten op zien in bepaalde gevallen kunnen worden verstrekt. Deze verstrekkingen kunnen zowel op verzoek als uit eigen beweging geschieden. Voor de ontvangende partijen hebben deze verstrekkingen onder meer verplichtingen tot gevolg ten aanzien van zorgvuldige verwerking en voldoende beveiliging van de betreffende gegevens.

Artikel I, onderdeel B, en artikel II, onderdeel B

De Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding geeft de Minister van Veiligheid en Justitie de bevoegdheid tot het opleggen van een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen ter bescherming van de nationale veiligheid. Onderhavige wijzigingen van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens voorzien in grondslagen om ten behoeve van het nemen van beslissingen omtrent de toepassing van de in voornoemde wet opgenomen bevoegdheden politiegegevens en justitiële gegevens te verstrekken aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit heeft om tekstuele redenen een hernieuwde vaststelling van artikel 4:4 van het Besluit politiegegevens tot gevolg, maar artikel 4:4, aanhef en onderdeel a, (nieuw) is ongewijzigd ten opzichte van het oude artikel 4:4. De mogelijkheid van verstrekking van politiegegevens ten behoeve van het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen omvat mede de politiegegevens die zijn verwerkt op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van de Wet politiegegevens. Deze gegevens kunnen wijzen op de betrokkenheid van personen bij het beramen op plegen van terroristische misdrijven en om die reden relevant zijn voor het nemen van een beslissing omtrent het opleggen van een maatregel. Indien strafrechtelijk ingrijpen (nog) niet mogelijk is, kan (mede) op grond van deze gegevens een vrijheidsbeperkende maatregel op grond van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding worden overwogen.

Artikel I, onderdeel A, en artikel II, onderdeel A

Daarnaast voorziet dit besluit in een grondslag om politiegegevens en justitiële gegevens te verstrekken aan bestuursorganen, ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, dat een grondslag biedt om in bepaalde gevallen een aanvraag voor een subsidie, vergunning, ontheffing of erkenning te weigeren of een reeds gegeven beschikking ter zake in te trekken.

Artikel III

De inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Indien deze wet na vijf jaren vervalt, zullen de met deze wijziging aan het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens toegevoegde grondslagen bij eerstvolgende gelegenheid worden geschrapt.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding worden, gelet op de verwachtingen omtrent het aantal toepassingen ervan, opgevangen binnen de bestaande budgetten. Dit geldt ook voor de bij dit besluit mogelijk gemaakte gegevensverstrekkingen, die onderdeel uitmaken van de uitvoering van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding.

Consultatie

De Autoriteit persoonsgegevens (hierna: AP) heeft een advies uitgebracht over deze wijziging. Het voornemen, waarop het ontwerpbesluit ziet, verhoudt zich volgens de AP in voldoende mate tot het met de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding nagestreefde doel en is in voldoende mate beperkt tot het doel van die wet. Het ontwerpbesluit gaf de AP dan ook geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven