Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2015 en vastgesteld bij de wet van 10 december 2014, Stb. 12, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2016, Stb. 73;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het agentschap voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 28 september 2016

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de negentiende oktober 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 28 september 2016, Stb. 366

Begroting 2015

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

32.349.692

32.421.680

1.685.276

– 835.975

– 956.075

133.083

– 68.891

– 84.298

93.353

 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

17.072

17.150

33.748

– 179

121

 

539

539

– 9.748

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

6.457.735

6.529.723

500

94.917

– 25.768

26.000

25.964

12.961

35.703

3

Arbeidsongeschiktheid

604

604

       

506

506

 

4

Jonggehandicapten

3.113.430

3.113.430

 

– 60.200

– 60.200

 

59.228

59.228

34.069

5

Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

41.859

41.859

 

2.912

2.912

 

– 2.216

– 2.216

2.961

6

Ziekte en zwangerschap

6.743

6.743

       

740

740

 

7

Kinderopvang

2.408.446

2.408.446

1.408.866

– 239.802

– 239.802

97.913

– 19.533

– 18.375

37.342

8

Oudedagsvoorziening

31.890

31.890

 

76.355

76.355

 

– 5.188

– 5.188

621

9

Nabestaanden

829

829

       

226

226

 

10

Tegemoetkoming ouders

5.389.722

5.389.722

237.589

– 10.566

– 10.566

– 330

– 77.277

– 77.277

– 12.835

11

Uitvoeringskosten

462.130

462.130

 

2.487

2.487

10.000

– 24.887

– 24.887

143

12

Rijksbijdragen

13.952.163

13.952.163

 

– 744.610

– 744.610

 

– 216

– 216

 

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

123.166

123.166

1.000

25.223

25.223

 

2.406

1.406

2.214

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

278.491

278.491

3.573

11.565

11.565

– 500

9.030

8.315

1.700

97

Aflopende regelingen

               

199

98

Algemeen

46.404

46.326

 

– 6.574

– 6.289

 

– 6.708

– 8.555

984

99

Nominaal en onvoorzien

19.008

19.008

 

12.497

12.497

 

– 31.505

– 31.505

 

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 28 september 2016, Stb. 366

Begroting 2015

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.444.826

31.381.307

1.911.712

25.728.410

31.329.754

1.898.957

– 5.716.416

– 51.553

– 12.755

 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

17.432

17.810

24.000

15.444

17.487

22.203

– 1.988

– 323

– 1.797

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

6.578.616

6.516.916

62.203

913.002

6.506.062

62.676

– 5.665.614

– 10.854

473

3

Arbeidsongeschiktheid

1.110

1.110

 

703

703

 

– 407

– 407

 

4

Jonggehandicapten

3.112.458

3.112.458

34.069

3.112.006

3.112.006

34.069

– 452

– 452

 

5

Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

42.555

42.555

2.961

42.028

42.028

2.961

– 527

– 527

 

6

Ziekte en zwangerschap

7.483

7.483

0

7.581

7.581

 

98

98

 

7

Kinderopvang

2.149.111

2.150.269

1.544.121

2.118.056

2.120.773

1.539.131

– 31.055

– 29.496

– 4.990

8

Oudedagsvoorziening

103.057

103.057

621

102.168

102.168

621

– 889

– 889

 

9

Nabestaanden

1.055

1.055

 

1.110

1.110

 

55

55

 

10

Tegemoetkoming ouders

5.301.879

5.301.879

224.424

5.310.186

5.310.186

217.589

8.307

8.307

– 6.835

11

Uitvoeringskosten

439.730

439.730

10.143

438.181

438.181

10.144

– 1.549

– 1.549

1

12

Rijksbijdragen

13.207.337

13.207.337

0

13.207.236

13.207.236

 

– 101

– 101

 

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

150.795

149.795

3.214

148.410

145.465

4.357

– 2.385

– 4.330

1.143

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

299.086

298.371

4.773

288.815

291.218

4.569

– 10.271

– 7.153

– 204

97

Aflopende regelingen

   

199

– 121

 

199

– 121

   

98

Algemeen

33.122

31.482

984

23.605

27.550

438

– 9.517

– 3.932

– 546

99

Nominaal en onvoorzien

                 

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (slotwet) behorende bij de Wet van 28 september 2016, Stb. 366

Begroting 2015

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

Agentschap SZW

           

Totaal baten

22.158

– 3.853

– 1.095

17.210

16.543

– 667

Totaal lasten

22.158

– 3.403

– 1.125

17.630

16.779

– 851

Saldo van baten en lasten

0

– 450

30

– 420

– 236

184

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

750

0

0

750

1.283

533


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 475 XV

Naar boven